Browsing by Subject ความพอใจในการทำงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 90 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน หน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในจังหวัดสมุทรปราการปรีชา สุวรรณทอง
2559ความผูกพันในองค์การ : ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนันต์ มณีรัตน์
2526ความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสกล วรรณพงษ์
2524ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 3คำนึง นกแก้ว
2524ความพึงพอใจในการทำงานของอาจารย์ในวิทยาลัยครูภาคเหนือกมล รักสวน
2528ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเกล็ดแก้ว ร่วงลือ
2550ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพิมประไพ ศุภรัตน์
2544ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ผลิตละครโทรทัศน์ ของบริษัทกันตนา วีดิโอ โปรดักชันส์ จำกัด และบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัดกมลา สินธุสุวรรณ, 2515-
2519ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาประจำจังหวัดมนูญ บุญเชิด
2527ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาจีรภรณ์ กาญจนไพบูลย์กุล
2518ความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครจารุวรรณ เสวกวรรณ
2553ความพึงพอใจในงานและการทำงานต่างกะของพนักงานรักษาความปลอดภัยจินต์ชุตา กันไพเราะ; ชนม์นิภา โถน้อย
2554ความพึงพอใจในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทยจันทร์จรัส กลิ่นประทุม; นิชา พิทยาพิบูล; บุณยจักร ธรรมศักดิ์
2533ความพึงพอใจในวิชาชีพครูของครูโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีองค์ประกอบทางโรงเรียนแตกต่างกันสมใจ จิตวารินทร์
2550ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ลักษณะงานกับความสุขในการทำงาน ของบุคคลากรพยาบาลประจำสถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ์รัชนี หาญสมสกุล
2553ความสัมพันธ์ของความเครียดในงาน ความผูกพันกับองค์การ และความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทเอกชนพรรณรัตน์ เกิดภาคี; เพ็ญนภา กุลกานต์สวัสดิ์; มณีรัตน์ สุราฤทธิ๋
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมในงานและความพึงพอใจในงาน โดยมีรูปแบบการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรส่งผ่านและกรอบความคิดแบบยึดติด-เติบโตเป็นตัวแปรกำกับภัทรพร กังวานพรชัย
2553ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินแก่นแท้ของตนเอง ความพึงพอใจในงานและความมีส่วนร่วมในงานของพนักงานดวงกาญจน์ สิหนาทกถากุล; วาริธร อุดมเวช
2547ความสัมพันธ์ระหว่างการมีคุณค่าในตน บรรยาการจริยธรรมในการทำงานกับความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในกำกับมูลนิธิ กรุงเทพมหานครมานิตย์ สะสมทรัพย์, 2514-
2546ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและจากหัวหน้างานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ โดยมีความกตัญญูกตเวทีเป็นตัวแปรกำกับวิธัญญา วัณโณ, 2522-