Browsing by Subject ความพอใจในการทำงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 91 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Relationship between job satisfaction and co-worker support of Korean employees in ThailandThanit Poosri
1992The study of selected factors affecting anticipated turnover among professional nurses in Chulalongkorn HospitalSuksiri Prasomsuk
2555การติดงานและความผูกใจมั่นในงาน : สาเหตุเชิงแรงจูงใจ และผลด้านความเหนื่อยหน่ายในงานเจณิกา วังสถาพร
2542การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจโชติหทัย นพวงศ์, 2513-
2549การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่านปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์
2547การพัฒนาโมเดลความผูกพันต่อองค์กร ของครูโรงเรียนเอกชนวันวิสาข์ แสงประชุม, 2521-
2556การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อลักษณะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยประยุกต์ใช้โมเดลคาโนแพรวกมล ชาปะวัง
2539การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพวงมาลัย พริบไหว
2539การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ และปัจจัยคัดสรรด้านสถานการ กับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกาญจนา จันทร์ไทย
2541การศึกษาตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมในภาคเอกชน ในกรุงเทพมหานครศิริพร จันทรปาน
2540การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 5สุทัศน์ ตุรงค์เรือง
2539การศึกษาสภาพการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประเทืองทิพย์ ไกรวิวัฒน์
2524การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการปฏิบัติงาน ของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ กับบรรณารรักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยอุไรพรรณ หล่อศิริ
2536การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในงาน ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจและนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ระดับรองสารวัตรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลศิริชัย นิลนพคุณ
2539การสื่อสารระหว่างหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องกับความพึงพอใจในการทำงานชุตินธร สุตานนท์
2540การสื่อสารในองค์การและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานคนไทย ในบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่นพิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ
2548การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของบุคคลที่มีรูปแบบบุคลิกภาพแตกต่างกันณัชม์ธีรินค์ ลิมาภรณ์วณิชย์
2545ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน หน่วยบริการปฐมภูมิภาครัฐ ภายใต้นโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในจังหวัดสมุทรปราการปรีชา สุวรรณทอง
2559ความผูกพันในองค์การ : ศึกษากรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนันต์ มณีรัตน์
2526ความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาสกล วรรณพงษ์