Browsing by Subject ความล้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 10 to 27 of 27 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้สุงอายุหัวใจวายปฐมภรณ์ เจริญไทย
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอวยพร สวัสดี
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองชลธิมา ปิ่นสกุล
2557ปัจจัยทำนายความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวนงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
2560ปัจจัยทำนายอาการเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอนุรักษ์ แสงจันทร์
2545ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับเคมีบำบัดเพียงใจ ดาโลปการ, 2502-
2557ผลกระทบในการปรับปรุงสภาพการทำงานในสภาวะเร่งทำงานต่อผลิตภาพและความปลอดภัย :กรณีศึกษาการยกสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยแรงคนรวีวรรณ เอี่ยมอารีรัตน์
2547ผลของการจัดการกับอาการด้วยการนวดประคบต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอดอาลี แซ่เจียว, 2501-
2548ผลของการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดแผนไทยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวาทินี ศรีไทย
2554ผลของการพัฒนาโปรแกรมกการฝึกที่มีต่อจุดเริ่มล้าในนักกีฬาเทนนิสชายธัชนิติ วีระศิริวัฒน์
2546ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายและการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันทัศนีย์ ภู่สำอางค์
2549ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนต่ออาการนอนไม่หลับ อาการเหนื่อยล้า และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่มรัตน์ หลีสุข
2547ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังการผ่าตัดที่ได้รับเคมีบำบัดสายใหม ตุ้มวิจิตร
2549ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย-จิตด้วยชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุทุมพร รูปเล็ก
2554ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับโยคะต่อ ความเหนื่อยล้าในพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมณภัค จุมพลพงษ์
2551ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการบริหารกาย - จิต แนวชี่กงต่อความวิตกกังวลและความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยระเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดชบา เรียนรมย์
2554ผลของโปรแกรมการจัดการแบบบูรณาการต่อความเหนื่อยล้าหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกพัชราภรณ์ ศรีคะชินทร์
2549อัตราความชุกของการเกิดความอ่อนล้าขณะขับรถ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)นารา กุลวรรณวิจิตร