Browsing by Subject จีเนติกอัลกอริทึม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 44 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การประยุกต์ใช้เมมเมติกอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบลักษณะตัวยูในระบบผลิตแบบทันเวลาพอดีภาณุวัฒน์ โอฬารวิวัฒน์ชัย
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพแป้นพิมพ์เสมือนภาษาไทยสำหรับเครือข่ายทางสังคมจิรภาต สิมะธัมนันท์
2554การพัฒนาขั้นตอนวิธีอุบัติการณ์ร่วมกันบนหน่วยประมวลผลกราฟิกธิติพันธุ์ ทองศิริ
2548การพัฒนาโปรแกรมจัดตารางสอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมนุกูล โชตเศรษฐ์, 2514-
2552การระบุและการประกอบหน่วยการสร้างในขั้นตอนวิธีประมาณการแจกแจงเฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร
2544การรู้จำรูปแบบของการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเกวริน วิเศษจินดาวัฒน์
2557การวางแผนการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในไมโครกริดที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อนร่วม และระบบกักเก็บพลังงานชานนท์ ธรรมศร
2553การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมกริช ยิ้มชื่น
2553การวางแผนระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจรโดยใช้วิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมสัญญพงศ์ จิรถาวรีย์
2551การวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและดัชนีสมรรถนะอนุวัตร อภิวัฒนานนท์
2549การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสั่งซื้อ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา
2551การวิเคราะห์และออกแบบแป้นพิมพ์เสมือนภาษาไทยสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัสโดยใช้ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมไกรครรชิต ดวงดี
2552การสร้างแบบจำลองทางสมบัติของวัสดุของลวดบัดกรีอ่อนปลอดตะกั่ว โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์แบบผสมเชษฐา พันธ์เครือบุตร
2549การหาขนาดกำลังการผลิตที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสิริภา จุลกาญจน์
2545การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีชนิดปรับค่าเองได้ โดยใช้เจเนติกอัลกอริธึมประยุกต์ ในกระบวนการปรับค่าพีเอชให้เป็นกลางอนุชา ทิพยวัลย์, 2519-
2552การออกแบบโครงหลังคาเหล็กอย่างเหมาะสมที่สุดโดยใช้วิธีคำนวณเชิงพันธุกรรมลำไพร มีทอง
2555การใช้การคำนวณแบบหลายระดับความละเอียดเพื่อปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมชาตา ซาลวาลา
2557การใช้วิธีผ่อนคลายแบบลากรางจ์ร่วมกับวิธีทางพันธุกรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางและสินค้าคงคลังศรัณย์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
2555ขั้นตอนวิธีการซ่อมแซมร่วมกับความคลาดเคลื่อนยินยอมแบบยืดหยุ่นประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดณัชวัฒน์ พลอยวัฒนาวงศ์
2546ขั้นตอนวิธีสำหรับสร้างแบบจำลองพืชยอดธง รอดแก้ว