Browsing by Subject ชื่อตราผลิตภัณฑ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 23 to 42 of 67 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การสื่อสารตราสินค้าที่เป็นแก่นของรายการกับทัศนคติและคุณค่าตราสินค้าของผู้ชมรายการรินท์ลภัส อัศวเรืองกิจกุล
2547การเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าระดับโลกและตราสินค้าท้องถิ่นสุภาภัทร ดิลกไชยชาญวุฒิ
2552การเปรียบเทียบชุมชนตราสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการและที่ผู้บริโภคเป็นผู้ดำเนินการพสุ กันทา
2551การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ตราสินค้าของเครื่องสำอางเกาหลีกับเครื่องสำอางไทยกัณฐชา ไกรสวัสดิ์
2543การเปิดรับรายการวาไรตี้โชว์ การระลึกถึงตราสินค้าและทัศนคติที่มีต่อป้ายตราสินค้า ที่ให้สปอนเซอร์ในรายการวาไรตี้โชว์ทางโทรทัศน์งามภา ฐิติพรรณกุล
2552การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้าอรชุมา นิลวงศ์
2553ความรู้ ความภักดีและคุณค่าตราสินค้าของสมาชิกชุมชนออนไลน์ของตราสินค้าแอปเปิ้ลจันทามาศ ธรรมพรพิพัฒน์
2554ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและบุคลิกภาพตราสินค้าต่อการตอบสนองต่อตราสินค้าของผู้บริโภคสวียา นุชพิทักษ์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องระหว่างตัวตนในอุดมคติและตัวตนที่แท้จริง การระบุตัวตนของตราสินค้า ลักษณะแบบปัจเจกนิยม ความพึงพอใจของผู้บริโภคและความภักดีต่อตราสินค้านนทกร ตันติวัตนะ; เปมิกา เทพวรชัย; พิชชา ติลกานนท์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า กับปัจจัยที่เกิดจากการสื่อสารการตลาดนันทนา บริพันธานนท์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตราสินค้ากับบุคลิกภาพผู้บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้านนทกร ศาลิคุปต
2544ความเกี่ยวพันและพฤติกรรมผู้บริโภคต่อตราสินค้าบุกเบิกมณีรัตน์ ตันติคุณารักษ์
2552คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคชายวิทวัส ปานศุภวัชร
2543คุณค่าตราสินค้าในใจผู้บริโภคและการประเมิน การขยายตราสินค้าของผู้บริโภคเอกรัตน์ ลตวรรณ์
2557ต้นแบบตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าด้านเทคโนโลยีณัฏฐา เกิดช่วย
2552ทัศนคติ ความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านกาแฟไทยระดับพรีเมี่ยมสุภชา ใสงาม
2553ทัศนคติของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ประเทศแหล่งกำเนิด และคุณค่าตราสินค้าของสินค้าแฟชั่นนฐพร โอภาสวชิระกุล
2557ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2554ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและต่ำที่มีศิลปินเกาหลีเป็นผู้นำเสนออุบลศรี ร่มโพธิ์คาพงษ์
2551บทบาทของการประชาสัมพันธ์ในการสร้างตราสินค้าวสุนธรา ทับทิมแท้