Browsing by Subject ชุมชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 15 to 29 of 29 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชนศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
2542ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองเรณูนครวิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล
2544ค่าใช้จ่ายการดูแลชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางเสาธงจิรศักดิ์ หลิ่วสุวรรณ
2555ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยในชุมชนเข้มแข็ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครปากเกร็ดเสาวภาคย์ ทวีสุข
2545ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม : ศึกษากรณีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์เกรียงไกร กุญชร
2539ผลกระทบของโครงการพักอาศัยขนาดใหญ่ที่มีต่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาโครงการเมืองทองธานี (แจ้งวัฒนะ)วุฒินันท์ นันทประยูร
2558ผลกระทบจากการคงอยู่ของชุมชนต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยรอบ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำอนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์
2556ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่มีต่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบพนิดา คมขำ
2544ผลการใช้รูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ในบริบทของชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มยุรี หรุ่นขำ, 2518-
2553วิถีการดำรงชีวิตในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กรณีศึกษาชุมชนวัดขจรศิริและชุมชนมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครธัญทิพา เวทมาหะ
2554ศักยภาพของชุมชนในการฟื้นฟูชุมชนที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ชุมชนซอยวัดหลังบ้าน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามธีระ แก่งทองหลาง
2546สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากจารีตปฏิบัติสู่การปฏิรูปการเมืองไทยสุภาวดี แก้วประดับ
2554อนาคตภาพรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงบวกสำหรับชุมชนสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
2542เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีพิมพ์อาภา พันธุลี; วรรณี ตั้งเสาวภาคย์; ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ; อารยา พชรบัณฑิตย์
2544แนวทางการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษา ตลาดริมน้ำดอนหวาย จังหวัดนครปฐมประหยัด ตะคอนรัมย์