Browsing by Subject ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 60 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การทดลองเพื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อการลดอัตราความผิดพลาด ในการอ่านเขียนของฮาร์ดดิกส์ไดร์ฟนิพนธ์ จิระพัฒน์พิศาล
2557การประยุกต์วิศวกรรมคุณค่าและซิกซ์ซิกมาในกระบวนการติดยึดหัวอ่านเขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพริมพ์ธีรา พิมพานนท์
2556การประยุกต์ใช้ซิกซ์ ซิกมาในการลดข้อบกพร่องจากการบิ่นของผลิตภัณฑ์วงจรรวมเสรี กุลปิยะ
2553การปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ธานินทร์ ศิลปนาฎ
2553การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการสำหรับสำนักงานบริหารบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธัชรินทร์ วุฒิชาติ
2551การปรับปรุงกระบวนการทดสอบตัวรับส่งสัญญาณทางแสงในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อรวรรณ พิทักษ์เกียรติกุล
2553การปรับปรุงกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ตัวล็อคชุดหัวอ่านเพื่อลดข้อบกพร่องประเภทระยะความสูงของบอลเพ็ญประภา กล้ากสิการ
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตแกนยึดหัวอ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมามยุรา หนองเส
2552การปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ซิกมาณัสญ์ศยา สิทธิโชควโรดม
2554การปรับปรุงกระบวนงานพิจารณาและอนุมัติหลักสูตร โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา : กรณีศึกษา สำนักงานบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชชล สมบัติชัยศักดิ์
2553การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยมวัชราวุธ ศรีสุธรรม
2552การปรับปรุงค่าความชื้นของเม็ดพลาสติกคอมพาวด์ในกระบวนการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเติมแต่งและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่ารุจิรา อุไรพงษ์
2553การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงานอาภา อารีย์สมบูรณ์
2555การปรับปรุงอัตราบิตผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอัจฉราภรณ์ ดำรงวณิชย์
2552การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการซิกซ์ซิกมาและการประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์วิชัย เสวกงาม
2553การพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานการกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงกรณิการ์ กล้าหาญ
2554การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บกธฤต สถิรพินิจกุล
2548การพัฒนาแนวทางในการลดเวลานำของการผลิตในโรงงานผลิตเทปลูกไม้เทพฤทธิ์ นทีรัยไทวะ
2546การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่าศิริวดี เอื้ออรัญโชติ
2545การลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตกระป๋องโดยประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ซิกมาอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว, 2522-