Browsing by Subject ทัศนคติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; สุริยา วีรวงศ์; กอบกุล สามัคคี; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; พินิจ ลาภธนานนท์
2550การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชลธิชา ดาษหิรัญ
2552การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นัดดาว ชัยรัต
2523การอบรมและเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรือไทยสนิท จรอนันต์
2528การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับหลักสูตรวิชาเอกการพัฒนาชุมชน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงของวิทยาลัยครูเพ็ญศรี มั่นนาค
2528การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสตรีไทยผู้ให้บริการด้านการศึกษา เกี่ยวกับสุขภาพ ตามการรับรู้ของตนเองกับความคาดหวังของผู้รับบริการในโรงพยาบาลของรัฐบาลทิฆัมพร มัจฉาชีพ
2526การเปรียบเทียบความตรงของมาตรทัศนคติโดยเทคนิคนัยจำแนก ที่สร้างจากคุณศัพท์ต่างมิติวิชัย บุญชูดวง
2540การเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคิร์ท ที่มีการจัดเรียงลำดับข้อคำถามทางบวกและทางลบต่างกันรุ่งทิพย์ รัตนพันธ์
2533การเปรียบเทียบทัศนคติต่องานอาชีพระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วม และไม่ได้เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนิวัฒน์ สนศิริ
2534การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครทิพรัตน์ ลิมพะสุต
2517การเปลี่ยนทัศนคติของนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อกิจกรรมนิสิตสุนทรี ศุภวงศ์
2543การเปิดรับ ทัศนคติและความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการกรองสถานการณ์ปัทมา คงบุญ
2542การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของหน่วยงานภาครัฐจรัสศรี ปักกัดตัง
2541การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "รักไทยให้ถูกทาง" ของนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครชนินทร์ ต่วนชะเอม
2541การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการเกยูร ชิวหากาญจน์
2545การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจเข้ารับการแก้ไขปัญหาสายตาด้วยวิธีเลสิกมาริกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, 2521-
2553การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของธนาคารพาณิชย์ไทยวิกานดา มุทิตานนท์
2542การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ "โครงการน้ำประปาดื่มได้" ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครฐัทธนา แสงอร่าม
2543การเปิดรับสารและทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงาน ต่อการโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์สิทธิชัย เทวธีระรัตน์
2542การเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์กับช่องว่างทางความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม กรณีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรัชดาพร เสียงเสนาะ, 2508-