Browsing by Subject ทัศนคติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 85 to 104 of 112 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจสามแบบต่อการเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ เจตนา และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ในการเซ็นชื่อเข้าหน่วยรักษาผู้ติดบุหรี่มันทนา เกวียนสูงเนิน
2546ผลของการอภิปรายกลุ่มและการกระจายข้อมูลต่อภาพในความคิดฑศพล รัตนภากร
2540ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยามปัทมา ศรขาว
2541ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; ภาวนา จงทักษิณาวัตร; พรนิภา ลีละธนาฤกษ์; ภวพร ไพศาลวัชรกิจ; ปรารถนา หมี้แสน; ประดับ แก้วแดง; นารีรัตน์ รูปงาม; ภัสรา จารุสุสินธิ์; วิภาสิริ นราพงษ์; ศิรินภา ชี้ทางให้; บุบผา พวงมาลี; น้ำค้าง แสงสว่าง; นัยนา เตโชฬาร
2547ผลของข้อความโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคจุฬาลักษณ์ ผังนิรันดร์, 2525-
2545ผลของความชอบความคงเส้นคงวาและการรับรู้ความมีอิสระ ในการเขียนเรียงความต่อต้านเจตคติต่อความไม่คล้องจองของปัญญามยุรินทร์ เตชะเชวงกุล, 2521-
2545ผลของสารขู่และความชอบความคงเส้นคงวาต่อปฏิกิริยาทางจิตนันทพร เกรียงศักดิ์โอภาส
2546ผลของโปรแกรมให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ต่อเจตคติ ความวิตกกังวล และพฤติกรรรมทางเพศในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจวินิตย์ หลงละเลิง
2541พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญจิระ พุทธิศรี
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโครงการบำบัดน้ำเสีย ของผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการอุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานครโสภิตสุดา มงคลเกษม
2539พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 พ.ย.2539 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพรทิพย์ บุญนิพัทธ์
2546ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานครกรกนก วิโรจศรีสกุล
2541ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบ จากแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน 14 สิงหาคม 2541สมัยศึก ถนัดสอน
2542ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางานจรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ
2539ภาพลักษณ์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในสายตาผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครสันติมา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2554รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเสมือนสิทธิพันธ์ ทนันไชย
2539รูปแบบการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการรื้อปรับระบบของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสินีนาฏ กำเนิดเพ็ชร์
2552อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา และความสอดคล้องของข้อความเตือนกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อการประเมินคุณภาพและเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาเบียร์ปิยพร แสงแก้ว
2541อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นอัชฌา สุนทรพิทักษ์