Browsing by Subject ทัศนคติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 69 to 88 of 115 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533ทัศนคติของนักโฆษณาเกี่ยวกับบทบาทของโฆษณา ต่อการพัฒนาสังคมวุฒิ พงศ์ชัชวาล
2539ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อผู้แสดงบทดีและผู้แสดงบทร้ายในละครโทรทัศน์ ในกรุงเทพมหานครจินตนา รุ่งเจริญ
2539ทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาที่ใช้ทั่วโลกมนกานต์ หงษ์กราย
2541ทัศนคติของผู้บริโภคต่องานโฆษณาทางโทรทัศน์ ที่ใช้เด็กทารกเป็นผู้แสดงนำน้ำฝน ปัตระประกรณ์
2552ทัศนคติของผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจที่มีต่ออาชีพการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ทิพย์อาภรณ์ ยิ้มละมัย
2557ทัศนคติต่อการดำรงชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุและผู้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมัชฌิมา ศิริอิ่มสำราญ
2554ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์และการตีตราทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานีนิฮาฟีซา หะยีวาเงาะ
2525ทัศนคติแบบบังคับบัญชาและแบบวิชาชีพของอาจารย์วิทยาลัยครูวีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย
2530ทัศนคติแบบราชการและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรฝ่ายวิชาการ ในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาพิมใจ ตรีสัตยพันธ์
2548ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริโภคไทยในกรุงเทพมหานครต่อสินค้าที่ผลิตในประเทศจีน : ผลการวิจัยทิพภากร รังคสิริ
2546บทบาทของรายการเรดิโอโนพร็อบเบล็มต่อการพัฒนาความรู้และทักษาในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ฟังขนิษฐา จิตแสง
2553ประสิทธิผลของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีต่ออารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่สุนิสา ถาวรวงศ์สกุล
2539ประสิทธิผลของรายการ ทุ่งแสงตะวันในด้านความรู้และทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กรัชณิดา ชำนาญมนต์
2551ปัจจัยการตลาด การประชาสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรถยนต์เช่าเพื่อดำเนินการจิตติญา เหลืองจามีกร
2549ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวชลาทิพย์ ทองมอญ
2557ผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นโดยประยุกต์ใช้โมเดลเลิฟที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเจตคติต่อชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาวิชาเพชรบุรีศึกษารุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์
2553ผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ศิมาพร บุญศิริ
2544ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนเรื่องเพศในผู้สูงอายุต่อความรู้และทัศนคติในการพยาบาลผู้สูงอายุเรื่องเพศของนักศึกษาพยาบาลพิมพ์ใจ ลังการ์พินธุ์
2557ผลของการจินตนาการถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มต่อเจตคติรังเกียจกลุ่ม : การศึกษาตัวแปรส่งผ่านหลายตัวสุภาพร สารเรือน
2540ผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจสามแบบต่อการเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ เจตนา และพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ ในการเซ็นชื่อเข้าหน่วยรักษาผู้ติดบุหรี่มันทนา เกวียนสูงเนิน