Browsing by Subject ทัศนคติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 96 to 115 of 115 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2541พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 2540 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครบุญจิระ พุทธิศรี
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโครงการบำบัดน้ำเสีย ของผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของสถานประกอบการอุทัยวรรณ โกศัลวัฒน์
2539พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรุงเทพมหานครโสภิตสุดา มงคลเกษม
2539พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 17 พ.ย.2539 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพรทิพย์ บุญนิพัทธ์
2546ภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสายตาประชาชนเขตกรุงเทพมหานครกรกนก วิโรจศรีสกุล
2541ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบ จากแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน 14 สิงหาคม 2541สมัยศึก ถนัดสอน
2542ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชนกับการใช้บริการของผู้หางานจรัสลักษณ์ ผลบริบูรณ์เจริญ
2539ภาพลักษณ์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในสายตาผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานครสันติมา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
2554รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเสมือนสิทธิพันธ์ ทนันไชย
2539รูปแบบการสื่อสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการรื้อปรับระบบของธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสินีนาฏ กำเนิดเพ็ชร์
2552อิทธิพลของความต้องการทางปัญญา และความสอดคล้องของข้อความเตือนกับภาพโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่อการประเมินคุณภาพและเจตคติต่อชิ้นงานโฆษณาเบียร์ปิยพร แสงแก้ว
2541อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นอัชฌา สุนทรพิทักษ์
2543อิทธิพลของโฆษณาผลิตภัณฑ์สำหรับทารกที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ปกครองพิมลมาลย์ อินทราวุธ
2547เจตคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อวิชาพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์, 2524-
2550เจตคติของผู้รับรู้ชายและหญิงต่อนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบนิสิตที่แตกต่างกันญาณิน ฉัตรพิพัฒนผล
2550เจตคติของวัยรุ่นที่มีหรือเคยมีคู่รักมีต่อความรักจุฑาธิป วัชรานนท์
2546เจตคติต่อเรื่องสิทธิผู้ป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์และพยาบาล ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาสุภาภรณ์ มาตรพลากร
2545เจตคติที่มีต่อภาวะหมดประจำเดือนและภาวะซึมเศร้า ของสตรีวัยเปลี่ยนในโรงพยาบาลป่าโมกสมถวิล สินธุประสิทธิ์, 2504-
2538เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชายไทยในทัศนะของภรรยาจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย; แอนโทนี่ ประมวลรัตน; จอห์น โมเดล; มาร์ค แวนแลนดิงแฮม
2535แรงจูงใจ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพและอุปนิสัยทางการเมือง ของผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดมหาสารคามสุขุม ดลโสภณ