Browsing by Subject นักเรียนประถมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 76 to 95 of 99 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลของการใช้สื่อในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีต่อความรู้และการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศกศิริพันธ์ มัลลิกะมาลย์
2545ผลของการใช้ออร์แกไนเซอร์ด้วยภาษามือในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินพิมพาภรณ์ ชาวชน, 2519-
2542ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อการมีวินัยในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปิยวรรณ พันธุ์มงคล
2558ผลของกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานครภรินธร วินิจฉายะจินดา
2544ผลของระดับการควบคุมบทเรียนมัลติมีเดียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุวิทย์ บึงบัว
2546ผลของระดับความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการฝึกการคิดนอกกรอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเลี่ยงแนวคิดครอบงำและแบบสร้างแนวคิดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5อุดม หอมคำ, 2512-
2536ผลของวิธีสอนแบบอุปนัยที่มีต่อความมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุทธศรี ลิขิตวรรณการ
2527ผลของสีพื้นที่มีต่อการจำภาพได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษามนัส นามวงศ์
2550ผลของอิทธิพลกลุ่มเพื่อนที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4อุบลวรรณ เสือเดช
2546ผลของแบบการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา
2551ผลของโปรแกรมการป้องกันปัญหาการติดเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบทีมสัมฤทธิ์ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นุจิอาภา ขจรบุญ
2554ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติตนด้านสุขภาวะของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4ชนัญธิดา จิรกรวงศ์
2554ผลของโปรแกรมป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อความตั้งใจในการกระทำพฤติกรรมป้องกันตนเองของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาศิรินทร์ณา ทัศนียรัตน์
2551ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์
2551ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเน้นความเข้าใจวัฒนธรรมการบริโภคแบบพอเพียงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6เรวณี ชัยเชาวรัตน์
2553ผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้ข่าวและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตประจำวัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีต่อความสามารถในการคิดสะท้อน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5เยาวนารถ โพธิ์มี
2530ผลจากการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกต่างกันสุนีย์รัตน์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ
2551ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษานอกสถานที่แบบการใช้ความเป็นจริงเสมือนกับแบบการใช้ความเป็นจริงเสมือนและการเรียนเป็นคู่วิรงรอง วงษ์วัฒนะ
2526ภาวะผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจวงจันทน์ พวงจันทน์แดง
2539สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวาสนา ทับแก้ว