Browsing by Subject ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 18 to 37 of 38 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความชุกของการดื้อยาด้านไวรัส และปัจจัยเกี่ยวข้องในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษามาแล้ว ซึ่งเข้าโครงการวิจัยต่อเนื่องระยะยาวที่ฮิฟ-แนท (ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย)สุรสฤษดิ์ ขาวละออ
2551ความชุกของภาวะพุทธิปัญญาเสื่อมระยะแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคลินิกภูมิคุ้มกัน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไพศาล แดงพัฒนพงศ์
2554ความสัมพันธ์ของการเห็นคุณค่าในตนเองกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำที่มีโปรแกรมชุมชนบำบัดแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุภาพรรณ สอาดเอี่ยม
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางคลินิก ปัจจัยส่วนบุคคล และความเหนื่อยล้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีปิยาภรณ์ เบญจบันลือกุล, 2513-
2542ความสามารถในการดูดซึมของลำไส้เล็กในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากเชื้อเอชไอวีที่มีและไม่มีปัญหาน้ำหนักลดสมชาย เหลืองจารุ, 2511-
2553ความหมายในชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบทีมวิจัยเห็นชอบร่วมกันจุรีรัตน์ นิลจันทึก
2553ความไว้วางใจของผู้ติดเชื้อเอชไอวีต่อแพทย์ผู้รักษา : การศึกษาเชิงคุณภาพบัลลังค์ เหลืองวรานันท์
2547จิตวิญญาณและความต้องการด้านจิตวิญญาณตามประสบการณ์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะไม่ปรากฏอาการวะนิดา น้อยมนตรี, 2518-
2550ผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในผู้ป่วยไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 ที่มีระดับซีดี4 ระหว่าาง 200-250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเทียบกับผู้ป่วยที่มีระดับซีดี 4 น้อยกว่า 200 และมากกว่า 250 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเบญจวรรณ นันทิยะกุล
2555ผลของการจัดการความเครียด ความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้ารุ่งลลิดา หลวงเทพ
2542ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวพิจารณาความเป็นจริง ต่อการเผชิญความเครียดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีพรธิดา ศรีสะอาด, 2504-
2546ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทัศนา โพนยงค์
2547ผลของการออกกำลังกายระดับปานกลางต่อการเปลี่ยนแปลงระดับลิมโฟซัยด์ ที่มี ซีดีสี่ในผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วีในระยะไม่มีอาการมาเรียม นิ่มนวล, 2507-
2545ผลของการใช้โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้แบบกลุ่ม ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นวัณโรคปอดนฤยา ภักตรเจริญ
2552ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกกำลังกายต่อน้ำหนักตัวและขนาดกล้ามเนื้อต้นแขนในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ดวงใจ แซ่หยี
2555ผลของโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกเพื่อคลายเครียด ต่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์อาทิตา ปัณณานุสรณ์
2550ภาวะไขมันในเลือดสูงและประสิทธิผลของการใช้สูตรยาต้านเอชไอวี ที่มีสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส ในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีสุจิตรา ยิ่งยงค์
2540ระดับเบตา-2-ไมโครโกลบูลินและนีออพเทอรินในซีรัม ของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมที่ติดเชื้อโรคเอดส์ : รายงานผลการวิจัยชนิดา พลานุเวช; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ศศิธร แจ่มถาวร
2535สิทธิมนุษยชนและผู้ติดเชื้อเอดส์ : ศึกษาเฉพาะกรณีประเทศไทยสมลักษณ์ ริมพะสุต
2550สุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ HIVศิริพร กล้าหาญ