Browsing by Subject ภาษาไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Wissenschaftliche rezensionen im deutschen und im thai: eine kontrastive textlinguistische untersuchungAkra Chowchong
2543กระจกเงาสะท้อนภาพภาษาไทยโบราณธีระพันธ์ ล. ทองคำ
2541การตัดคำภาษาไทยโดยใช้คุณลักษณะไพศาล เจริญพรสวัสดิ์
2560การปฏิสัมพันธ์ของชาวเกาหลีที่ใช้ภาษาไทยและชาวไทยในปริบทธุรกิจ : การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษาและวัจนปฏิบัติศาสตร์ระหว่างวัฒนธรรมยางวอน ฮยอน
2545การปรับปรุงเทคนิคการบีบอัดสำหรับแฟ้มข้อมูลอักษรภาษาไทยปิติฉัตร สุทธาโรจน์, 2520-
2546การรู้จำวรรณยุกต์ในคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยบนพื้นฐานแบบจำลองฟูจิซากินัทธี งามเจตนรมย์
2545การรู้จำเสียงพูดภาษาไทยอย่างคงทนโดยใช้สัมประสิทธิ์เมลฟรีเคว็นซีเซปสตรอลของค่าอัตสหสัมพันธ์ของเสียงพูดที่มีสัญญาณรบกวนเจษฎา กานต์ประชา, 2520-
2553การวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางพัฒนาค่านิยมทางภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : การิจัยแบบผสมเยาวลักษณ์ หงษ์หิรัญเรือง
2540การศึกษาผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านความสามารถในการเล่าเรื่อง และความสนใจในการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาไทยต่างกันวิมลรัตน์ จตุรานนท์
2520การสร้างคำและการใช้คำไทยในมหาชาติคำหลวงสุนันท์ อัญชลีนุกูล
2516การเปรียบเทียบแบบประโยคคำถามภาษาอังกฤษและภาษาไทยวิญญา พัฒนพงศ์
2554การเลือกข้อความออนไลน์โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างคลังข้อความตามการกระจายตัวหน่วยเสียงที่กำหนดได้สุรพล วรภัทราทร
2515การใช้ภาษาร้อยแก้วในภาษาไทยสมัยอยุธยาปรีชา ช้างขวัญยืน
2542ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาดวรวัฒน์ วรศิลป์
2557คำประสมแบบเท่าเทียมในภาษาไทยอลิษา อินจันทร์
2545ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ณัฐพล อุ่นศรี, 2520-
2552ทัศนคติต่อภาษาและการเลือกภาษาของคนไทยอีสานที่มีอายุต่างกันโทมิโอกะ, ยูทากะ
2547ภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทยแพรวโพยม บุณยะผลึก
2540ระบบการค้นคืนข้อความภาษาไทยโดยใช้แฟ้มข้อมูลผกผันวิฑูรย์ กัลยาณวัฒน์
2544ระบบรู้จำคำเรียกพยัญชนะไทย : การศึกษาการวัดลักษณะสำคัญแบบต่างๆอุมาวสี ทาทอง