Browsing by Subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาภาษาไทย ตามการจัดกระบวนการเรียน ความรู้ความเข้าใจ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมูนีเร๊าะ ผดุง
2532การนำเสนอโครงการที่ใช้เกมและบทบาทสมมุติในการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมตอนต้นปราณี แสงอากาศ
2523การประเมินแผนการสอนกลุ่มทักษะภาษาไทย ชั้นประถมปีที่หนึ่งและสอง ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 โดยใช้ปุยแซนส์เทคนิควิชิต ทองนุ้ย
2555การประเมินและติดตามผลหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538) สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทยกมลพร บัณฑิตยานนท์; วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาฟัง และพูดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้นธีรยุทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2517การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการเขียนภาษาไทยภัทรา ตุลาธนะ
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามมิติร่วมกับการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงบรรยายสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายสิรภัทร ชลศรานนท์
2555การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดภาษาศาสตร์สังคมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสนทนาภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติภาสพงศ์ ผิวพอใช้
2539การพัฒนาโปรแกรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีสัมฤทธิผลการอ่านภาษาไทยต่ำหทัยรัตน์ คงวัฒนะ
2540การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อังคณา ชัยมณี
2516การวิเคราะห์ปัญหาในการใช้โสคทัศนูปกรณ์ประกอบการสอนภาษาไทย แก่เด็กไทยอิสลาม ในระดับประถมศึกษาตอนต้นอมรรัตน์ สุวรรณ
2553การศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนประถมศึกษา: พหุกรณีธันยา เฉลิมวรบุตร
2539การศึกษาการสอนภาษาไทยของครูภาษาไทยดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีทูน ภาษีธรรม
2525การศึกษาคำที่สะกดยากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุนันท์ จงธนสารสมบัติ
2548การศึกษาพัฒนาการของหลักภาษาไทย : รายงานผลการวิจัยสุนันท์ อัญชลีนุกูล
2526การศึกษาวิเคราะห์เรื่องเสภาเพื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยไพศาล วงษ์ศิริ
2558การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้การอ่านของครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครเจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล
2520การสร้างคู่มือการสอนเขียนภาษาไทย ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจุไร วรศักดิ์โยธิน
2521การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาภาษาไทยสำหรับโรงเรียนครูคนเดียว ในจังหวัดนครราชสีมาฉันทนา ลีนะเสน
2521การสร้างชุดการสอนเรื่องเรื่อง "ไกรทอง" สำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนชั้นประถมปีที่ห้าทัศนีย์ เดชะตุงคะ