Browsing by Subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 80 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "กาพย์" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสถิตมาส สีหสิทธิ์
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "การเข้าประโยคในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงภิเษก จันทร์เอี่ยม
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำอุปมาอุปไมย" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมณีรัตน์ อุดมวรรณนนท์
2524การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปวิชาภาษาไทยเรื่อง "รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทิพวรรณ นาคะสุวรรณ
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ศรีสุดา จริยากุล
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การสร้างคำไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนลินี บำเรอราช
2516การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวสะกดภาษาไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นิตยา วิศาลการัณย์
2520การสร้างแบบฝึกการเขียนแบบสร้างสรรค์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองประชุมพร ศุกรเจริญ
2524การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพิศวาท ลัดดากุล
2524การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพิศวาท ลัดดากุล
2523การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2กัญญา ปัญญสุทธิ์
2523การสร้างแบบฝึกหัดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้บทร้อยกรองร่วมสมัยในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนราวัลย์ พูลพิพัฒน์
2518การสร้างแบบฝึกหัดภาษาไทยเรื่อง "สระเสียงยาว" สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนิภา ชวนะพานิช
2523การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการฟังภาษาไทยสำหรับชั้นประถมปีที่หนึ่งพรทิพย์ บุษรานุวงศ์
2522การสร้างโปรแกรมแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "วรรณยุกต์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามวิภาวี ไชยยงค์
2516การสอนฟังและพูดภาษาไทยแก่เด็กชาวเขาสำเร็จ วรรณสถิตย์
2516การสอนอ่านและเขียนภาษาไทยแก่เด็กชาวเขาพจนีย์ ลิมานุวัฒน์
2524การเปรียบเทียบการสอนซ่อมเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีฝึกการสะกดคำและวิธีสัมพันธ์ทักษะมณฑนา วัฒนถนอม
2538การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทย และการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการสอนโดยใช้กลุ่มอภิปรายและการฝึกอ่านวนิดา ย่องหาญ
2533การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจคำนามของเด็กปฐมวัย ที่เรียนโดยใช้ปริศนาคำทายและเพลงสุทธาทิพ มีชูนึก