Browsing by Subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 56 to 75 of 80 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "สำนวนไทย" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรัตนา วิชญาณรัตน์
2522ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรปริญญาตรี ของสภาการฝึกหัดครูพัฒนา ธิติเสรี
2517ปัญหาการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมแบบประสมมงคลวรรณ ทองสุขโขทัย
2539ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เเด็กไทยในสหรัฐอเมริกาสรสิริ วรวรรณ, ม.ล.
2524ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521นวลพรรณ จันทนาคร
2522ปัญหาในการใช้แผนการสอนวิชาภาษาไทยของครูชั้นประถมปีที่ 1 ในจังหวัดบุรีรัมย์โสวัฒน์ โสภาพล
2554ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
2552ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูลกุลชาต เหล่าอารักษ์พิบูล
2556ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเอสคิวพีทูอาร์เอสที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการตอบสนองต่อวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ชนัญพร ณรงค์ทิพย์
2556ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตที่มีต่อความสุขในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1พิณพนธ์ คงวิจิตต์
2518ผลของการละคำของแบบทดสอบโคลซห้าชนิด ต่อคะแนนความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษดาราวดี นิตยศรี
2549ผลของการสอนภาษาไทยด้วยกลวิธีสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สมจิต บุญคงเสน
2525ผลของการเสนอลำดับคำและการเสนอตัวแนะที่มีต่อการจำคู่คำนาม-คุณศัพท์ไทยวารุณี บุญประกอบ
2530ผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรต่อการเขียนพยัญชนะไทย ของเด็กก่อนวัยเรียนสองภาษาในจังหวัดปัตตานีสุภาพ กิติสาร
2543ผลของการใช้กระบวนการสอนอ่านแบบปฏิบัติการที่มีต่อ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย และทัศนคติต่อการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กรุงเทพมหานครจิตราภรณ์ ด้วงจุมพล, 2515-
2540ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสริมหลักภาษาไทยของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำยอง แดงกุลวานิช
2559ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนามโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการให้เหตุผลเชิงอุปนัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3ชลธิชา ม่วงศรีจันทร์
2550ผลของการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เฉลิมลาภ ทองอาจ
2555สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิลุบล เกตุแก้ว
2544สาระหลักภาษาปิตินันธ์ สุทธสาร