Browsing by Subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 48 to 67 of 80 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ความคิดเห็นของอาจารย์ภาษาไทย และนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานบังคับ ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครูสิริอาภา ขำเลิศ
2520ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2516-2518มาลี อุ่นอก
2518ความรู้พื้นฐานหลักภาษาไทยของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่หนึ่งวีรฉัตร วรรณดี
2543ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้วิชาภาษาไทย ความวิตกกังวลในการสอน และสมรรถภาพด้านการสอนภาษาไทยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏ กรุงเทพมหานครสุขรัก สร้อยทอง
2521ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนเรียงความ และทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วรรณา บัวเกิด
2524ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของการสอนภาษาไทย ในชั้นประถมปีที่สองกับพฤติกรรมการสอนของครูเดือนเพ็ญ ฤกษ์อร่าม
2532ทัศนะเชิงประเมินของครูอาสาสมัครและกรรมการโรงเรียน ต่อแผนการสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย แก่เด็กไทยระดับ 3 และระดับ 4 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประเทศสหรัฐอเมริการัชนี จรุงศิรวัฒน์
2516บทบาททางการศึกษาของปริศนาของไทยนพคุณ คุณาชีวะ
2518บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "สำนวนไทย" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรัตนา วิชญาณรัตน์
2522ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรปริญญาตรี ของสภาการฝึกหัดครูพัฒนา ธิติเสรี
2517ปัญหาการสอนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมแบบประสมมงคลวรรณ ทองสุขโขทัย
2539ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนระดับ 1 และ 2 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เเด็กไทยในสหรัฐอเมริกาสรสิริ วรวรรณ, ม.ล.
2524ปัญหาของครูชั้นประถมปีที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521นวลพรรณ จันทนาคร
2522ปัญหาในการใช้แผนการสอนวิชาภาษาไทยของครูชั้นประถมปีที่ 1 ในจังหวัดบุรีรัมย์โสวัฒน์ โสภาพล
2554ผลการใช้รูปแบบจิ๊กซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
2552ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันของบุคคลปัญญาอ่อนในสถาบันราชานุกูลกุลชาต เหล่าอารักษ์พิบูล
2556ผลของการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาไทยโดยใช้กลวิธีเอสคิวพีทูอาร์เอสที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการตอบสนองต่อวรรณกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2ชนัญพร ณรงค์ทิพย์
2556ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการสอนเบรนทาร์เก็ตที่มีต่อความสุขในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1พิณพนธ์ คงวิจิตต์
2518ผลของการละคำของแบบทดสอบโคลซห้าชนิด ต่อคะแนนความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษดาราวดี นิตยศรี
2549ผลของการสอนภาษาไทยด้วยกลวิธีสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สมจิต บุญคงเสน