Browsing by Subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 74 to 80 of 80 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิลุบล เกตุแก้ว
2544สาระหลักภาษาปิตินันธ์ สุทธสาร
2520อิทธิพลของการจัดลำดับส่วนประกอบของประโยคประเภทเสริม ในประโยคบอกเล่าต่อการรับรู้ภาษาพูดมยุรี ยิ้มจันทร์
2518แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนคำที่ใช้อักษรควบ "ร" และ "ล" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งประเสริฐ เชยชิต
2519แบบฝึกหัดคัดลายมือสำหรับเด็กเริ่มเรียนกรรณิการ์ สัจกุล
2518แบบฝึกหัดสำหรับสอนเรื่องวลีในภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาศศิธร สุทธิแพทย์
2525โครงการเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยบริการการเรียนการสอนภาษาไทย ในวิทยาลัยครูเทพสตรีมานิตา ศรีสาคร