Browsing by Subject ยาเสพติด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Comparative study of the ratio of amphetamine to methamphetamine concentration in the urine samples of Thai patients receiving selegiline and methamphetamine abusersNunthika Kaewpunya
2013THE RELATIONSHIP BETWEEN DRUGS AND CRIME COMMITTED BY ASEAN PRISONERS IN THAI PRISONSMontita Suksa-nga
2546กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจันท์สุดา ตันติวิชญวานิช, 2521-
2546การดำเนินการริบทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสำราญ นุ่นพันธ์
2551การนำมาตรการส่งมอบภายใต้การควบคุมมาใช้กับคดียาเสพติดของประเทศไทยบุษยพรรณ ปักการะโน
2543การนำวิธีการรต่อรองคำรับสารภาพมาใช้ในคดียาเสพติดณัฐพล เรืองนุ่ม
2545การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กนรเศรษฐ์ ศรีแก้วกุล
2547การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมกิตติคุณ บัวรุ่ง, 2520-
2540การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการมาลัย บึงสว่าง
2547การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์พินิจ ลาภธนานนท์
2544การศึกษาภาวะซึมเศร้าในการดำเนินโรค ของผู้ป่วยถอนพิษยาแอมเฟตามีนสุกัญญา เลิศสกุลชล, 2520-
2551การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์วรรณิศา แสงแย้ม
2518การเปรียบเทียบสัณฐานคะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่นที่ติดและไม่ติดเฮโรอีนวีณา นาราคาม
2516การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีนสินิทธ์ ลักษณัย
2545ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีบุษริน เพ็งบุญ
2547ทิศทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทยจรรยา จิตร์จารัตน์, 2519-
2542ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีนก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางอภิรัฐ ถนอมสิงห์
2543ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจักกฤษณ์ ประสมเสือ
2558ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติดประกาญจน์ ชอบไพบูลย์