Browsing by Subject ยาเสพติด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 28 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐมกิตติคุณ บัวรุ่ง, 2520-
2540การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการมาลัย บึงสว่าง
2547การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์พินิจ ลาภธนานนท์
2544การศึกษาภาวะซึมเศร้าในการดำเนินโรค ของผู้ป่วยถอนพิษยาแอมเฟตามีนสุกัญญา เลิศสกุลชล, 2520-
2551การเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์วรรณิศา แสงแย้ม
2518การเปรียบเทียบสัณฐานคะแนน เอ็ม เอ็ม พี ไอ ของเด็กวัยรุ่นที่ติดและไม่ติดเฮโรอีนวีณา นาราคาม
2516การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีนสินิทธ์ ลักษณัย
2545ความคิดเห็นของครู นักเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีบุษริน เพ็งบุญ
2547ทิศทางของการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทยจรรยา จิตร์จารัตน์, 2519-
2542ปัจจัยทางจิต-สังคมของผู้ป่วยรายใหม่ ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ด้วยภาวะผิดปกติจากการใช้ยาบ้าและเฮโรอีนก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางอภิรัฐ ถนอมสิงห์
2543ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของชาวเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจักกฤษณ์ ประสมเสือ
2558ปัญหาการบังคับใช้โทษปรับในคดียาเสพติดประกาญจน์ ชอบไพบูลย์
2525ปัญหายาเสพติด : การศึกษาและวิเคราะห์ในแง่กฎหมาย : รายงานผลการวิจัยไชยยศ เหมะรัชตะ
2551ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักร 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ขวัญศิริ ทองพูน
2552ผลของศิลปะบำบัดต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดสารเสพติดชาย สถาบันธัญญารักษ์รัฐ ลอยสงเคราะห์
2537พฤติกรรมการเสพใบกระท่อมของประชากรในเขตปริมณฑลด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานครกันยารัตน์ มณีสินธุ์
2547พฤติกรรมการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ต้องโทษมานพ คณะโต; สุชาดา ภัยหลีกลี้
2523มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเกรียงชัย จันทร์เวชเกษม
2549ยาเสพติด : ปัญหาชายแดนภาคตะวันออก ตราด เกาะช้าง สระแก้วพินิจ ลาภธนานนท์