Browsing by Subject ยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 18 of 18 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Sorption and transport of polar organic compounds in groundwaterOranuj Lorphensri
1981Studies on the dose dependent effect of oxytocin in induced labour on neonatal bilirubin level in bloodSirima Ruangrittinont
2013System analysis and design for clinical trail control in ThailandCharunee Krisanaphan
2524การควบคุมคุณภาพอย่างรวดเร็วของวิตะมินซีในยาสำเร็จรูปวิตะมิน : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2538การผสมผสานงานระบบการกระจายยาและการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้น ในโรงพยาบาลราชวิถีวินัดดา ชุตินารา
2539การพัฒนาระบบการกระจายยาที่หออายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วรรณี อิทธิวัฒนกุล
2540การพัฒนาระบบการรับคำสั่งแพทย์ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภูอังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ
2528การสำรวจการใช้ยาของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 : รายงานผลการวิจัยดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา; ปฏิภาณ พนมวัน ณ อยุธยา; อภิฤดี เหมะจุฑา
2525การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2521การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามินสุวรรณา เหลืองชลธาร; สุนิพนธ์ ภุมมางกูร; สุหร่าย สายศร; อนัญญา โพธิศิริ; สมเกียรติ รุจิรวัฒน์; วินนา เหรียญสุวรรณ
2534ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสุวิทย์ รัตนสุคนธ์
2541ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยามิตร ปทีปวณิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร; ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ; ชำนาญ ภัตรพานิช; ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์
2552ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรีบุตรี กิจจะอรพิน
2550รูปแบบมาตรฐานฉลากยาของประเทศไทยธัชพร วงษ์เหรียญทอง
2561แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับใบสั่งยาเพื่อไปซื้อยานอกสถานพยาบาล : ศึกษากรณีโรงพยาบาลเอกชนภารดี เตชะศิระประภากุล