Browsing by Subject ยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 18 of 18 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2524การควบคุมคุณภาพอย่างรวดเร็วของวิตะมินซีในยาสำเร็จรูปวิตะมิน : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2538การผสมผสานงานระบบการกระจายยาและการบริบาลผู้ใช้ยาระดับต้น ในโรงพยาบาลราชวิถีวินัดดา ชุตินารา
2539การพัฒนาระบบการกระจายยาที่หออายุรกรรมพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วรรณี อิทธิวัฒนกุล
2540การพัฒนาระบบการรับคำสั่งแพทย์ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภูอังกูร ภาวสุทธิไพศิฐ
2528การสำรวจการใช้ยาของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2523-2525 : รายงานผลการวิจัยดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา; ปฏิภาณ พนมวัน ณ อยุธยา; อภิฤดี เหมะจุฑา
2525การหาความคงตัวของวิตะมินซีในยาฉีด : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2521การหาความคงตัวของวิตามินซีในยาน้ำสำเร็จรูปประเภทวิตามินสุวรรณา เหลืองชลธาร; สุนิพนธ์ ภุมมางกูร; สุหร่าย สายศร; อนัญญา โพธิศิริ; สมเกียรติ รุจิรวัฒน์; วินนา เหรียญสุวรรณ
2534ความรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสุวิทย์ รัตนสุคนธ์
2541ปัจจัยอนุพันธ์ของกรดน้ำดีที่มีต่ออัตราเร็วการละลายของยามิตร ปทีปวณิช; สุวรรณา เหลืองชลธาร; ดาราวัลย์ ธัญญะวุฒิ; ชำนาญ ภัตรพานิช; ชนกพรห์ม สุคนธ์พันธ์
2552ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลกบินทร์บุรีบุตรี กิจจะอรพิน
2550รูปแบบมาตรฐานฉลากยาของประเทศไทยธัชพร วงษ์เหรียญทอง
2561แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในการได้รับใบสั่งยาเพื่อไปซื้อยานอกสถานพยาบาล : ศึกษากรณีโรงพยาบาลเอกชนภารดี เตชะศิระประภากุล