Browsing by Subject รักร่วมเพศชาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 20 of 20 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การปรับตัวที่นำไปสู่การยอมรับค่านิยมอาชญากรของผู้ต้องขังชายรักร่วมเพศ : ศึกษากรณีเรือนจำกลางคลองเปรมธรรมปณวัฒน์ มัทวรัตน์
2544การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทยเจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518-
2552การสื่อสารความหลากหลายทางเพศวิถี : วาทกรรมชายรักชายในละครเวทีไทยร่วมสมัยรชยา บุญภิบาล
2546การสื่อสารเพื่อการเปิดเผยตนเองของกลุ่มชายรักชายไชโย นิธิอุบัติ
2543การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานครกาญจนา สุรวาจากุล, 2515-
2550การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักต่างเพศพิณเพชร ตั้งกุลบริบูรณ์
2551การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานครสีตลา ประติพัทธ์กุลชัย
2553การเปิดรับสื่อละครโทรทัศน์ การรู้เท่าทันสื่อ และความคิดเห็นต่อความนิยมทางเพศ และการเลียนแบบพฤติกรรมชายรักชายของเยาวชนในกรุงเทพมหานครอุริษา งามวุฒิวร
2545การใช้ภาพประกอบโฆษณาสินค้าสะดวกซื้อ สำหรับกลุ่มชายรักร่วมเพศทางสื่อนิตยสารปริญญา เฟื่องจันทร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถีทางเพศของวัยรุ่นไทยชยภัทร จินดาเลิศ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง การเปิดรับอิทธิพลจากสื่อ การประเมินตนเสมือนวัตถุ และความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางร่างกายในชายรักชายและชายรักต่างเพศพรรณทิพา ปัทมอารักษ์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของชายรักชาย ความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์ และการสื่อสารเมื่อเกิดความขัดแย้ง กับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของชายรักชายณัชชา วิรัชวัฒนกุล
2554ทัศนคติทางเพศผ่านการบริโภคนิตยสารชายรักชายของผู้อ่านชายรักชาย ในระดับอุดมศึกษาชื่นปิติ อินนา
2556ผลของการใช้สื่อในการเปลี่ยนเจตคติต่อชายรักชายทักษ์ดนัย วังวล; ศิรินภา ชูรัศมี
2552ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะในการป้องกันโรคเอดส์ ต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของพนักงานบริการชายรักชายอาริยา ชัยยศ
2543ภาพลักษณ์ของกลุ่มชายรักร่วมเพศที่สะท้อนจากเนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันไทยช่วงปี พ.ศ.2508-2543ฐิติกร เตรยาภรณ์
2554รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานครเรข์ณพัศ ภาสกรณ์
2543สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์จากปัญหาของสังคมไทยยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์
2554อัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัวละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัยปกครอง บุญ-หลง