Browsing by Subject ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การนำเสนอรูปแบบศูนย์สื่อการศึกษาในโรงเรียนสอนคนตาบอดสุรีย์พร ท้วมทอง
2557การสื่อสารการตลาดเชิงประสบการณ์ของหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์วรงรอง เลื่อนลอย
2523จากห้องสมุดไปสู่ศูนย์วิทยบริการจุฑารัตน์ แพส
2530ศูนย์สื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียนมนัส บุญประกอบ
2523แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการในสถาบันการศึกษาสุนันท์ ปัทมาคม
2522โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษาแบบคอนซอเตียม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 1มนัส บุญประกอบ
2519โครงการเสนอแนะจัดตั้งศูนย์สื่อการศึกษา สำหรับวิทยาลัยครูอุบลราชธานีมานิต ยอดเมือง
2526ไอ เอ็ม ซี คืออะไรฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน