Browsing by Subject สึนามิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 19 of 19 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Preservation potential of 2004 Indian ocean Tsunami sediment in low-lying areas, Changwat PhuketPeerapong Sritangsirikul
2011Tsunami loading on onshore buildings with openingsNuttawut Thanasisathit
2552กลุ่มฟอแรมและออสตราคอดในตะกอนสึนามิ 2004 และสึนามิโบราณที่เกาะพระทอง จังหวัดพังงาวิภาวรรณ โลกนิมิตร์
2549การจำลองสึนามิที่มีผลต่อบริเวณอ่าวไทยนพพร แซ่เหล่ม
2554การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพัฒนาการของเด็กที่มี/ไม่มีการฟื้นคืนได้เป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเด็กประสบ/ไม่ประสบภัยสึนามิปี 2547อารยา ผลธัญญา
2555การฟื้นฟูภาวะจิตใจและการร่วมมือช่วยเหลือทางจิตวิทยาที่ยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวหลังการประสบภัยพิบัติสึนามิ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
2548การเล่าเรื่องและการสร้างความจริงทางสังคมในข่าวคลื่นยักษ์สึนามิพิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์
2550การแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจายเปรมจิต อภิเมธีธำรง
2555นวัตกรรมแนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทโรงแรมและรีสอร์ทเพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ กรณีศึกษา : พื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงาเฉลิมพล สุรวิศาลกุล
2553บทประพันธ์เพลง การมีชีวิต : จากเรื่องจริงวิภัทร์ ลีลาประศาสน์
2551ประสบการณ์การฟื้นสภาพของผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติสึนามิธัญลักษณ์ แสนสุข
2553ประสบการณ์ภัยพิบัติสึนามิและการฟื้นพลังของวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ. 2547 : การศึกษาแบบผสานวิธีนภชนก สุขประเสริฐ, 2528 -
2551ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่องการป้องกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1ศิริรัตน์ ปัญจศุภวงศ์
2552ผลตอบสนองของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิศิริชัย อังคสิงห์
2557พฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิและน้ำท่วมอภิชาต วงศ์ดี
2557ลักษณะเฉพาะตะกอนสึนามิ พ.ศ. 2547 และการสำรวจหลักฐานเหตุการณ์สึนามิและพายุโบราณจังหวัดกระบี่ณัฐวีร ระวังสำโรง