Browsing by Subject ฮอร์โมน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
1995Transfer of growth hormone gene into fertilized egg of catfish, clarias macrocephalus, by microinjectionSurintorn Boonanuntanasarn
2530การตรวจหาสารคล้ายฮอร์โมนเพศในน้ำมะพร้าวอ่อนและ ผลที่มีต่อการเจริญ ของมดลูกในหนูแรทบุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์
2514การทำงานของเอนไซม์ซัคซินิคดีไฮโดรจิเนสและอดีโนซีนไทรฟอสฟาเตส ในผนังมดลูกของหนูขาวและของแฮมสเตอร์ ภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนเพศในสภาวะต่างๆกิ่งแก้ว เดชะไกศยะ
2516การวัดลูทีไนซิงฮอร์โมนในซีรัม ด้วยวิธีเรดิโออิมมูโนแอสเสย์และการวัดปริมาณความเข้มข้น ของลูทีไนซิงฮอร์โมนในรอบเดือนของสตรีที่ปกติรัตนา สินธุภัค
2513การวิเคราะห์หาปริมาณของฮอร์โมน FSH, LH และ Prolactin จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าของหนูขาวในระยะแรกของการตั้งครรภ์, ในระยะให้นมและระยะตั้งครรภ์ในระหว่างให้นมธีรวรรณ เจตะสานนท์
2512การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของธัยรอยด์ฮอร์โมนส์ ในเนื้อต่อมธัยรอยด์และธัยร็อคซีนไบนดิงก์ กลอบูลิน (ที.บี.จี.)ของซีรั่มวิภา บุญนำศิริ
2538การศึกษาเปรียบเทียบการหลั่งคอร์ติซอลจากอะดรีนัลเซลล์ในสภาพที่แยกเป็นเซลล์และสภาพที่หั่นเป็นชิ้นในแฮมสเตอร์เกวลิน เค้ามูล
2541การสังเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนบางส่วนของฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด จากกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii เพื่อผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อฮอร์โมนเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนันทิกา ปานจันทร์
2558การออกแบบโฆษณาสำหรับตราสินค้า โดยใช้แนวความคิดเรื่องฮอร์โมนอภิชญา อังคะวิภาต
2515ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนจากรังไข่และต่อมหมวกไต ที่มีต่อการชักนำให้ตกไข่ในแฮมสเตอร์สีทองที่ถูกฉีดด้วยฟีนอบาร์บิทอล หรือถูกตัดต่อมใต้สมองเพ็ญจันทร์ วชีโรดม
2516ประสิทธิผลเปรียบเทียบของฮอร์โมนเมลาโตนิน, เซอโรโตนิน และเนื้อเยื่อของต่อมไพเนียลลิง ที่ถูกดูดน้ำออกโดยวิธีไลโอฟีไลเซชั่น ที่มีต่อหน้าที่การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า และรังไข่ในหนูขาวตัวเมียที่โตเต็มที่แล้วพัชนี สาขากร
2516ผลของตัวกำเนิดโดปามีน (แอล-โดปา) อินโดลามีนส์และตัวห้ามเอนไซม์ โมโนอมีนส์ออกซิเดส ทีมีต่อระบบประสาทส่วนกลาง ที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรฟิน จากต่อมใต้สมองส่วนหน้า การปล่อยฮอร์โมนอีสโตรเจนจากรังไข่ และการฝังตัวของตัวอ่อน ในหนูขาวที่ตั้งครรภ์ขณะมีลูกอ่อนดูดนมสุภี นุชนารถ
2550ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมียกนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล
2512ผลของฮอร์โมนแอนโดรเจนสที่มีต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูก ของหนูขาว ซึ่งตัดรังไข่ทิ้ง และฉีดโปรเจสเตอรโรนช่วยพูนสุข มโนมัยอุดม
2517ระดับโกรธฮอร์โมนในเด็กและวัยรุ่นไทยปกติ และที่เป็นโรคทาลัสซีเมียศิริรัตน์ พลอยบุตร
2556อัตราการสลายตัวของโปรตีนในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตกิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์