Browsing by Subject ฮาร์ดดิสก์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การปรับความสมดุลการหมุนของดิสก์ในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเกศิรินทร์ บรรลุศิลป์
2553การปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ธานินทร์ ศิลปนาฎ
2555การปรับปรุงกระบวนการทดสอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพื่อลดข้อบกพร่องประเภทการอ่าน/เขียนสัญญาณบกพร่องของหัวอ่าน/เขียนธีรนพ สุขอารมณ์
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตแกนยึดหัวอ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมามยุรา หนองเส
2553การปรับปรุงความทนทานของจานแก้วและความไวในการวัดเพดานบินของหัวอ่านเขียนโดยการเคลือบด้วยคาร์บอนคล้ายเพชรกรกช เพชรดี
2552การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ
2551การปรับปรุงระบบการบริหารคงคลังของอะไหลในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์มัญชุพัฒน์ ฉ่ำสูงเนิน
2555การปรับปรุงอัตราบิตผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอัจฉราภรณ์ ดำรงวณิชย์
2552การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบออนไลน์สำหรับการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วรมัน โบราณินทร์
2554การพัฒนาไมโครแอคชัวเอเตอร์แบบโลหะผสมจำรูปสำหรับการจับยึดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์กฤษณ์กร ประไพพิทยาคุณ
2546การลดการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตหัวอ่าน-เขียนสำหรับคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการซิกซ์ ซิกม่าศิริวดี เอื้ออรัญโชติ
2552การลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกมาชัยพันธ์ พัทธิกุล
2542การลดของเสียที่เกิดจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิต ในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้ระเบียบวิธีซิกซ์ซิกม่านวลพรรณ ใจงาม
2546การลดของเสียที่เกิดจากค่าการรับน้ำหนักกดของชุดหัวอ่านสำเร็จไม่ได้ ตามข้อกำหนดในกระบวนการประกอบหัวอ่านโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกม่าภัทรา อายุวัฒน์
2555การลดข้อบกพร่องประเภทการสูญเสียพื้นที่ในการเขียนอ่านข้อมูลในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประพจน์ ฤทัยผุดผ่อง
2556การลดข้อบกพร่องประเภทรอยรั่วของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสุธินันท์ ฤทธิ์ทอง
2553การลดคราบน้ำมันที่ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วยเครื่องล้างไฮโดรคาร์บอนแบบอัตโนมัตินันทวัฒน์ นันยา
2553การลดความแปรปรวนรอบเวลาการผลิตของเครื่องจักรในสายการประกอบฮาร์ตดิสก์ไดร์ฟโดยแนวทางซิกซ์ ซิกม่าฐากร พวงระย้า
2550การวัดการปลดปล่อยคลื่นอะคูสติกจากสปินเดิลมอเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วัชรี ภูรีเลิศวาณิชย์
2552การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์รพีพร ศรีบัวรอด