Browsing by Subject เครือข่ายสังคมออนไลน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 56 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการและผลของการศึกษาบทเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ของครู: การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมไผ่ วสยางกูร
2554การกรองแบบร่วมมือกันสำหรับคลาสเดี่ยวโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสังคมออนไลน์สิรวิชญ์ สพโชค
2552การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2557การจัดการความรู้ทักษะดนตรีไทย : กรณีศึกษาระนาดเอกวฤษาย์ เลิศศิริ
2555การจัดลำดับความเชี่ยวชาญสำหรับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์โชคชัย พุฒตาล
2555การตรวจจับการเล่นคำด้วยวิธีซ้ำตัวอักษรในข้อความสื่อสังคมออนไลน์และแปลงให้เป็นบรรทัดฐานปวันรัตน์ หิรัญกาญจน์
2553การติดตามการสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อใหม่ศริยา จตุรพันธ์
2552การประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน "เฟสบุคแฟนเพ็จ" ของ "GSM advance" และ "1 2 call!" กับคุณค่าตราสินค้ารงวไล หมื่นสวัสดิ์
2556การประยุกต์เครือข่ายสังคมเข้ากับระบบกระแสงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของคนทำงานอานิก ยี่รัญศิริ
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพแป้นพิมพ์เสมือนภาษาไทยสำหรับเครือข่ายทางสังคมจิรภาต สิมะธัมนันท์
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบเครือข่ายสังคมผ่านระบบออนไลน์ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสถานการณ์เพือเสริมสร้างความตระหนักระหว่างวัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาต่างประเทศสรญา สาระสุภาพ
2556การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเครือข่ายออนไลน์เพื่อการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขอัจฉรา บุญชุม
2553การพัฒนารูปแบบเครือข่ายกัลยาณมิตรนิเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 โดยการวัดและประเมินตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปราโมทย์ พรหมขันธ์
2552การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ
2555การรับรู้วิธีการส่งเสริมการขายบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและผลต่อ พฤติกรรมผู้บริโภคสายฤดี พัฒนพงศานนท์
2553การวิพากษ์สื่อในชุมชนออนไลน์ ของห้องเฉลิมไทย พันทิปดอทคอมชนากานต์ เครือรัตนไพบูลย์
2560การวิเคราะห์ทวิตเตอร์ในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอารยา พุดตาล
2555การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจเกศริน รัตนพรรณทอง
2555การสร้างเครือข่ายวาทนิเทศในสื่อออนไลน์พิเชษฐ์ แตงอ่อน
2557การสื่อสารการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ผ่านเฟซบุ๊ก SASIN CHALERMLARPลดาพรรณ สิงคิบุตร