Browsing by Subject เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาที่เกิดจากการเสพสุราขวัญตา เลิศวิจิตรกมล
2553การติดตามการสร้างสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อใหม่ศริยา จตุรพันธ์
2549การพัฒนากระบวนการกรองใสสุราแช่สยมพร เอี่ยมขำ
2552การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์งานอีเว้นท์สำหรับกลุ่มผู้บริโภคชายและหญิง กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์วิวัฒน์ พิทักษ์พงศ์สนิท
2551การออกแบบสารในการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อมวลชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พจนาภา นวาวัตน์
2553ความสัมพันธ์ของการเสพสุรากับอาชญากรรม : รายงานวิจัยสุมนทิพย์ จิตสว่าง
2552ปัจจัยทำนายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตภาคใต้ตอนบนจิราวรรณ พรหมชาติ
2550ปัจจัยทำนายการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพรพิมล บัวสมบูรณ์