Browsing by Subject เทคโนโลยีสารสนเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 53 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
2539การสื่อสารและสารสนเทศในสมัยรัชกาลที่ 9 : การวิจัยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; สุธี พลพงษ์; ไศลทิพย์ จารุภูมิ
2558การเปรียบเทียบเส้นสีและความเร็วจากสารสนเทศการจราจรกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณบลูทูธธนา โปธานนท์
2548การเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสามขาและชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลำปางสุดารัตน์ สุขสวัสดิ์
2549การใช้ประโยชน์จากการหลอมรวมสื่อและเครือข่ายบนเวิลด์ไวด์เว็บในรายการอะคาเดมี่ แฟนเทเซียพิชญาณี ภู่ตระกูล
2549การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาและการเรียนรู้จริยธรรมของเยาวชนชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
2560ความคาดหวังของผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่อทักษะของบรรณารักษ์เรื่องเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่ใช้สำหรับงานบริการสารสนเทศอลิษา สรเดช
2555ความต้องการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวรรณยา เฉลยปราชญ์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานครจันทนา ชื่นวิสิทธิ์
2546ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนของครู ช่วงชั้นที่ 3-4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานครชนัญญา พรหมฝาย
2557นวัตกรรมระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับจิรภพ ภูริเดช
2546ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนผู้นำการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มณีรัตน์ สิทธิโชค
2552ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตรวจสอบสถานะของสินค้าทางเว็บไซต์ ในการขนส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทางอากาศระหว่างประเทศวรรณพงศ์ พงศ์รัตนพิมาน
2546พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ของพนักงานในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ศุภนาฎ บัวบางพลู
2546พฤติกรรมในการแสวงหาข้อมูล ความสามารถในการใช้ และประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชน ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ชัชวนันท์ สันธิเดช
2556พหุกรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตามปัจจัยแห่งความสำเร็จสำหรับการเรียนทางไกลออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาบุษกร เชี่ยวจินดากานต์
2543รายงานสรุปผลการประชุมบรรณารักษ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เรื่อง Stepping into the New Millennium: Challenges for Libraries & Information Professionals ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2543 ณ ประเทศสิงคโปร์สุนันทา วงศ์ชาลี
2533สถานภาพและแนวโน้มการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคัคนางค์ แจ้งใจ
2547สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวอำพา แก้วกำกง, 2519-
2550สภาพและปัญหาการดำเนินงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิมพ์กานต์ ไม้วัฒนา