Browsing by Subject เศรษฐกิจพอเพียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 32 to 48 of 48 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ตัวแบบการคัดเลือกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงธรรมวิชญ์ สิริภาณุพงศ์
2551นโยบายทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา การปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)สาขาถนนสาทรเหนือ (เอ.ไอ.เซ็นเตอร์)กิติศักดิ์ อุ่นเสรี
2551บทบาทของภาคีหุ้นส่วนในการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : พหุกรณีศึกษาสุชีรา วิบูลย์สุข
2549บทบาทขององค์กรธุรกิจในการส่งเสริมการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างชุมชนสะพลีกับชุมพรคาบาน่า รีสอร์ทวิษฬาห์ ชีวะสาธน์
2551ผลการใช้วิธีการเอ็มทีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6ยรรยงค์ ณ บางช้าง
2554ผลของการจัดการเรียนการสอนเรื่องน้ำโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคตที่มีต่อพฤติกรรมการใช้น้ำตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กวัยอนุบาลบุญฤทธิ์ บุญยงมณีรัตน์
2551ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่มีต่อความรู้ ทัศนคติ และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของทหารกองประจำการ ในกรุงเทพมหานครศรินยา สนิท
2554ผลของการสอนโดยอ้อมตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ ที่มีต่อความมีเหตุผลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กอนุบาลกัลยา จินดารัตน์ ฟราห์ม
2557ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ธันยพร มหาดิลกรัตน์
2548ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่านพลัง สิทธิถาวร
2553ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอื้อบุญ ที่พึ่ง
2552เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงชูพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ
2550เนื้อหาและวิธีการนำเสนอของรายการ "พ.ศ. พอเพียง" และการรับรู้ประโยชน์ และการเปิดรับรายการของผู้ชมอำภา มิตรภูษาภรณ์
2550เศรษฐกิจชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายประชานิยมสยามสิน วลิตวรางค์กูร
2546เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตแบบพุทธศิริกุล ดำรงมณี, 2506-
2554แนวทางการพัฒนาแหล่งที่พักบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่โฮมสเตย์มาตรฐานไทยมนกันต์ ถิ่นนคร
2551แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงทัศนีย์ รอดโฉม