Browsing by Subject แบบเรียนสำเร็จรูป

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 73 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดยาใจ ชัยคณานุกูล
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เหรียบเทียบชั้นสูงสุดโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดเพ็ญศรี สนับบุญ
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "การเข้าประโยคในภาษาไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงภิเษก จันทร์เอี่ยม
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทยเรื่อง "คำอุปมาอุปไมย" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมณีรัตน์ อุดมวรรณนนท์
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าสุจินต์ เสรีธรณกุล
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การจัดจำพวกพืช" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาไขศรี วิรุฬห์จรรยา
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "ไฟฟ้าสถิต" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำเนียร ร่มโพธิ์
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณาพัน สุขเจริญ
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติเรื่อง "การวัดความโน้มเอียงเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครรชิต หอมแพน
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสำหรับพยาบาล เรื่อง "ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นหัวใจ"ศิริพร สิงหเนตร
2524การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปวิชาภาษาไทยเรื่อง "รามเกียรติ์ตอนศึกไมยราพ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทิพวรรณ นาคะสุวรรณ
2524การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปเรื่อง "สีสรรพ์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโกสินทร์ จันทร์ช่วงโชติ
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ศรีสุดา จริยากุล
2517การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"เฉลิม แสวงมิ้น
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การย่อยอาหาร" (Digestion) สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาพวงเพ็ญ ทองลงยา
2522การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การสร้างคำไทย" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงนลินี บำเรอราช
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การอ่านเอาเรื่อง" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วรนารถ วัชราธร
2516การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การใช้สูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยม" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 7มาลี ตันติยุทธ
2518การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวคูณรร่วมน้อย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หกสิริรัตน์ เดชศรี
2516การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "ตัวสะกดภาษาไทย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นิตยา วิศาลการัณย์