Browsing by Subject แผ่นดินไหว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 7 to 25 of 25 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว : รายงานการวิจัยพนม คลี่ฉายา
2560กลไกการเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนย้อนแนวกลางหลัก เทือกเขาหิมาลัยเบญจพร แสนสวาท
2555การคำนวณย้อนกลับจากเส้นโค้งการกระจายของคลื่นเรลีย์เพื่อการสำรวจชั้นดินทางวิศวกรรมนฤวัต กลอยเทพ
2556การประเมินความสูญเสียจากแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในกรุงเทพมหานครเอกลักษณ์ แสวงวโรตม์
2556การประเมินพฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แผ่นดินไหวโดยพิจารณาผลของผนังอิฐก่อชนิภา เนตรรัตนะ
2555การป้องกันภัยแผ่นดินไหวของอาคารสูงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมวลหน่วงปรับค่าจุลชิน เฉินบำรุง
2556การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการเกิดแผ่นดินไหวตามแนวกลุ่มรอยเลื่อน เหลื่อมข้าง ชายแดนไทย-พม่าอำนาจ เลิศรัตนานนท์
2556การวิเคราะห์ระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศลาวสุรพงษ์ เลิศฤทธิพงศ์
2556การเสริมกำลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น: กรณีศึกษาอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในจังหวัดเชียงใหม่จักรพันธ์ วุฒิเมืองขวัญ
2560ความตระหนักรู้ต่อการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในผู้ที่อาศัยในอาคารสูงในกรุงเทพมหานครศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์
2557คุณลักษณะคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทยอภินันท์ ตั้งเสริมวงศ์
2541คุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯพิพัฒน์ ทองฉิม
2550ฐานข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในประเทศไทยมาณพ เจริญยุทธ
2556ธรณีวิทยาแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนแม่จัน ภาคเหนือประเทศไทยรัชนก นาสมทรง
2534ผลตอบสนองของอาคารต่อแผ่นดินไหวในเขตกรุงเทพมหานครสมชาย สุนทรวีระ
2559พฤติกรรมและพิบัติภัยแผ่นดินไหวของประเทศนิวซีแลนด์ธนพรรษ พิเชฐโสภณ
2555สมการลดทอนเพื่อประมาณค่าการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทยนครินทร์ ดำเนินสวัสดิ์
2547สเปกตรัมของผลตอบสนองที่พิจารณาผลของแผ่นดินไหวสองทิศทางศิริพล ศิริพละ, 2525-
2553แนวคิดการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับเลือกใช้เครื่องจักรก่อสร้างเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติกอรวี นาคจรุง