Browsing by Subject โพลิสไตรีน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 12 to 29 of 29 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การคัดแยกพลาสติก ABS และ HIPS โดยใช้เทคนิคการลอยแยกอัจฉริย์ กรมเมือง
2557การคัดแยกเซลล์ด้วยขนาดโดยใช้ท่อจุลภาครูปร่างขดเกลียวอรรถวุฒิ ถนอมศรีเดชชัย
2541การปรับสมบัติเชิงกลของโพลิแอไมด์โดยโพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูงสิริจุฑารัตน์ โควาวิสารัช
2557การพัฒนากระบวนการสร้างเข็มฉีดยาพลาสติกขนาดไมครอนวังตาล เหลืองวีระ
2560การเตรียมและสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิด/พอลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง/ผงไม้/แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์คอมพอสิตณัฐบุรุษ คงไกรฤกษ์
2551การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติผสมนาโนเลเทกซ์ของพอลิสไตรีนและซิลิกาห่อหุ้มด้วยพอลิสไตรีนอัญญพร บุญมหิทธิสุทธิ์
2552การเตรียมและสมบัติของอีวีเอ/พอลิสไตรีน/มอนต์มอริลโลไนต์นาโนคอมพอสิตชุติมา วรวาส
2549การแตกตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนและน้ำมันพืชใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อนิศา วิสุทธิรังษีอุไร
2547การแตกตัวพอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กบนถ่านกัมมันต์ประชารัตน์ แต้ภักดี
2542การแยกสลายตัวด้วยความร้อนของพอลิสไตรีนใช้แล้วในเครื่องปฏิกรณ์แบบแบตช์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล, 2518-
2546การใช้ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเป็นสารช่วยผสมในการหล่อฟิล์มพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติ/พอลิสไตรีนสุพัฒน์ มูลสิน, 2522-
2557ชิ้นส่วนชุดช่องท่อสำเร็จรูปและวิธีการติดตั้งสำหรับอาคารชุดพักอาศัยจุฑารัตน์ ประสานพิมพ์
2549ผลกระทบต่อลักษณะผลึกของซินดิโอแทคติกพอลิสไตรีนอันเนื่องมาจากการเติมสารคู่ผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน และการเติมผลึกเหลวมวลโมเลกุลต่ำศุภกนก ทองใหญ่, ม.ล
2552ผลของออร์กาโนเคลย์ดัดแปรด้วยพอลิสไตรีนต่อการดูดซึมสีดีสเพอร์สของเส้นใยนาโนคอมพอสิตพอลิโพรพิลีนและเคลย์นันทิภัทร์ สุระจรัส
2552วัสดุไฮบริดของอีวีเอ/พอลิสไตรีนขนาดนาโน/นาโนซิลิกาณัฐณิชา ปิยะวงศ์
2546สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว/ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนพรเพ็ญ ศิริดำรง
2544สารเร่งปฏิกิริยาไทเทโนซีนสำหรับการผลิตซินดิโอแทคทิคพอลิสไตรีน : รายงานผลการวิจัยวิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์
2556อุทกพลศาสตร์ของฟองอากาศและการกวนผสมสำหรับการแยกพลาสติกด้วยกระบวนการทำให้ลอยตัวภัทรศิริ ฟักแก้ว