Browsing by Subject โพลิเมอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 33 to 52 of 54 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัยหทัยกานต์ มนัสปิยะ
2548การเตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิโพรพิลีน/แป้ง/แป้งดัดแปรชาริณี วิโนทพรรษ์
2554การเตรียมวัสดุดูดซับน้ำโดยการกราฟต์ฟางข้าวด้วยกรดอะคริลิกโดยการฉายรังสีแกมมาอนุรัตน์ โพธิ์หล้า
2549การเตรียมเส้นใยอิเลคโตรสปันผสมระหว่างพอลิสไตรีนและพอลิ (2-เมธอกซี, 5-(2'-เอธิลเฮกซิลอกซี)-พารา-ฟีนิลีนไวนิลิน) และสมบัติด้านการเปล่งแสง : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)พิชญ์ ศุภผล
2550การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์พีริยา คมสาคร
2542การแตกตัวด้วยความร้อนของยางธรรมชาติโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-คาร์บอนวาทิต ศาสตระวาทิต
2551การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์
2541คุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับโพลิโพรพิลีนอภินันทนา อุดมศักดิกุล
2542คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีน และโพลิเอมีด-6 ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์เป็นตัวช่วยผสมศรีสัจจา วิทยศักดิ์
2555ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดึงน้ำออกจากตะกอนน้ำเสียชุมชนด้วยโพลิเมอร์และไมโครเวฟสิรัญญิการ์ ปัญญายุทธ
2551ผลกระทบของการใช้พอลิเมอร์ในการครีมหางน้ำยางธรรมชาติต่อคุณภาพน้ำทิ้งจุไรรัตน์ นิตยพัฒน์
2549ผลกระทบต่อลักษณะผลึกของซินดิโอแทคติกพอลิสไตรีนอันเนื่องมาจากการเติมสารคู่ผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน และการเติมผลึกเหลวมวลโมเลกุลต่ำศุภกนก ทองใหญ่, ม.ล
2541ผลของการปั่นกวนต่อประสิทธิภาพการกำจัดความขุ่นของกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้นขนาดต้นแบบสุขุม ดีประหลาด
2549ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการเกิดเม็ดตะกอนจุลินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบยูเอเอสบีสุรภี เบญจปัญญาวงศ์
2545ผลของความเร็วรอบในการกวนต่อสมบัติของอะคริลิค-สไตรีนโคพอลิเมอร์อิมัลชันสัชญา เบญจกุล, 2516-
2544ผลของสารทึบแสงสีขาวต่างชนิดต่อคุณสมบัติทางกายภาพของโพลีไดเมธิลไซลอกเซนกุสลี ทองปุสสะ
2557ผลของแหล่งคาร์บอนต่อการผลิตโพลีไฮดรอกซีแอลคาโนเอตของจุลินทรีย์สายพันธุ์ผสมโดยการให้อาหารแบบเกินพอสลับกับขาดแคลนนฤมล วรอิทธินันท์
2544พฤติกรรมของสารละลายโพลีเมอร์ในการก่อสร้างเสาเข็มเจาะระบบเปียกในชั้นดินกรุงเทพฯธยานันท์ บุณยรักษ์
2551พฤติกรรมเสาเข็มเจาะที่ใช้สารละลายโพลิเมอร์เป็นสารรักษาเสถียรภาพหลุมเจาะในชั้นดินกรุงเทพฯวุฒิชัย ชื่นหิรัญ
2557พอลิบิวทิลีนซักซิเนต/แอลฟาเซลลูโลสคอมพอสิตที่เสริมสภาพเข้ากันได้ด้วยไกลซิดิลเมทาคริเลตกราฟต์พอลิบิวทิลีนซักซิเนตสฤษฎ์ ลิประพันธ์