Browsing by Subject โพลิเมอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 20 to 39 of 54 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การจำลองทางคณิตศาสตร์ของบรรยากาศดัดแปรภายในบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ สำหรับผักและผลไม้สดประพาฬรัตน์ ทองเนาวรัตน์
2556การซ่อมแซมองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัดหลังถูกเพลิงไหม้โดยใช้แท่งพอลิเมอร์เสริมเส้นใยติดตั้งแบบใกล้ผิวสุวัชร ตันวัฒนะประทีป
2558การประเมินความเสียหายจากความล้าของแผงกั้นเสียงพอลิเมอร์เสริมเส้นใยของรถไฟลอยฟ้าณัฐภัทร บัวเพ็ชร์
2549การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของอีพีดีเอ็ม โดยการทำให้เกิดครอสลิงค์บางส่วนด้วยการฉายรังสีแกมมาคุ้มสิน ตั้งรุ่งโรจน์
2541การปรับสมบัติเชิงกลของโพลิแอไมด์โดยโพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูงสิริจุฑารัตน์ โควาวิสารัช
2545การพัฒนาท่อโพลีเอทีลีน/เอทีลีนไวนิลอะซิเทตหดตัวได้ด้วยความร้อนโดยการฉายรังสีแกมมาจากโคบอลต์ -60ธเนศ อินทราลักษณ์
2551การลดของเสียในกระบวนการเคลือบสารพอลิเมอร์บนแผ่นผิวอะลูมิเนียม กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าวิทยา นันติชัย
2555การวิเคราะห์กำลังและความเหนียวของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดบางส่วนด้วยพอลิเมอร์เสริมเส้นใยทศพร ประเสริฐศรี
2548การศึกษาการเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของฟิลม์ผสมของเฮกซะโนอิลไคโตซานและพอลิแลคไทค์ : รายงานผลการวิจัยรัตนา รุจิรวนิช
2540การสลายตัวของฟิล์มพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ ที่ดัดแปรด้วยแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งผ่านการไฮโดรลิซิสด้วยกรดฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์
2549การสังเคราะห์พอลิยูรีเทน-ยูเรียทนความร้อนจากสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะประเภทไฮดรอกซีซาลไทรเอ็น : รายงานผลการวิจัยนวลพรรณ จันทรศิริ
2559การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสำหรับดูดจับยูเรเนียมในน้ำทะเลชัยเรือง กนกวรกาญจน์
2541การสังเคราะห์โพลิเมอร์ ที่มีความสามารถในการแยกอิออนของโลหะออกจากสารละลาย : รายงานฉบับสมบูรณ์นวลพรรณ จันทรศิริ
2550การเตรียมนาโนคอมโพสิตของเพียโซอิเลคตริกพอลิเมอร์ชนิดใหม่ : รายงานการวิจัยหทัยกานต์ มนัสปิยะ
2548การเตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิโพรพิลีน/แป้ง/แป้งดัดแปรชาริณี วิโนทพรรษ์
2554การเตรียมวัสดุดูดซับน้ำโดยการกราฟต์ฟางข้าวด้วยกรดอะคริลิกโดยการฉายรังสีแกมมาอนุรัตน์ โพธิ์หล้า
2549การเตรียมเส้นใยอิเลคโตรสปันผสมระหว่างพอลิสไตรีนและพอลิ (2-เมธอกซี, 5-(2'-เอธิลเฮกซิลอกซี)-พารา-ฟีนิลีนไวนิลิน) และสมบัติด้านการเปล่งแสง : รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์)พิชญ์ ศุภผล
2550การเตรียมแบบหล่อเครื่องสุขภัณฑ์จากวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์และปลาสเตอร์พีริยา คมสาคร
2542การแตกตัวด้วยความร้อนของยางธรรมชาติโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-คาร์บอนวาทิต ศาสตระวาทิต
2551การใช้โพลีเมอร์นาโนแอมฟิฟิลลิคโพลียูรีเธนในการดูดซับสารออแกนโนคลอรีนจากดินและการพยากรณ์การดูดซับเบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์