Browsing by Subject ไทย -- การเมืองและการปกครอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 58 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)สุเพ็ญ ศิริคูณ
2539กระบวนการกำหนดนโยบายในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2534 ในปี 2535พัฒนะ ศุกรสุต
2549กลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยโศรยา วิมลสถิตพงษ์
2538กลุ่มผลประโยชน์ในกระบวนการเมืองไทย : ศึกษากรณีสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์การประปานครหลวงประกายเพชร นิชานนท์
2549การก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังสงครามเย็น : วิเคราะห์แนวคิด "การก่อการร้าย" และขบวนการก่อการร้ายในไทยและฟิลิปปินส์วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์
2555การต่อสู้ทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตรปณิธาน พิชาลัย
2557การต่างประเทศศุภมิตร ปิติพัฒน์
2513การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทยเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
2549การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองยุคปลายรัฐบาลทักษิณกฤติยา ยั่งยืน
2517การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครอง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453-2463)มัทนา เกษกมล
2538การศึกษากระบวนการทางการเมือง : วิธีการคิดคะแนนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก รอบเดียวกับแบบสัดส่วนอำนาจ อุตรมาตย์
2522การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆวิภาลัย ธีรชัย
2523การอบรมและเรียนรู้ทางการเมืองของนักเรียนนายเรือไทยสนิท จรอนันต์
2557การเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยและเกาหลีใต้บุญวัฒน์ สว่างวงศ์
2556การเปลี่ยนรัฐบาลกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายปราบปรามยาเสพติดนำพล สุวรรณกาศ
2541การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของไทย : พิจารณาจากมุมมองตามแนวทางไดอาเลคติกทศพร กสิกรรม
2537การเผยแพร่ประชาธิปไตยของรายการสนทนาทางวิทยุระหว่าง นายมั่น ชูชาติ กับ นายคง รักไทย ช่วง พ.ศ. 2484-2486ศศิ เสตะจันทน์
2540การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยประภาส ปิ่นตบแต่ง
2527การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (?) : จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ตามคำบอกเล่าของอาจารย์ทักษ์ (!)ไม่มีข้อมูล
2556การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง: ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่สุรชัย ตั้งมกรา