Browsing by Subject ไทย -- ภาวะสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การนิยามความหมายใหม่ของการข่มขืนในสังคมไทย กับประเด็นสิทธิมนุษยชนสุธีระ ฤกษ์วัลย์
2544การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงสมศรี จินะวงษ์
2527การวิเคราะห์โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : รายงานผลการวิจัยปิยนาถ บุนนาค
2535การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์; นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์; จินตนา วิทยุ
2538การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2พินิจ ลาภธนานนท์; อรัญญา แวอาลี
2545การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ธีระพร อุวรรณโณ; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์; สุภาพรรณ โคตรจรัส; คัคนางค์ มณีศรี; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์
2537การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; สุริยา วีรวงศ์; กอบกุล สามัคคี; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; พินิจ ลาภธนานนท์
2551การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยปาริชาต สถาปิตานนท์
2541การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมของไทย : พิจารณาจากมุมมองตามแนวทางไดอาเลคติกทศพร กสิกรรม
2538การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ ต่อการดำรงอยู่และการเสื่อมสลายของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านไทยวน ตำบลดอนแร่ จังหวัดราชบุรีวิรัตน์ พงษ์ทอง
2553ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทยปัจจุบันสุชาดา วสุธาร
2546จาก สยามเก่า สู่ ไทยใหม่ : ความหมายทางสังคมและการเมืองในงานสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2394-2500ชาตรี ประกิตนนทการ
2533ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2448ชลดา โกพัฒตา
2545ธรรมาภิบาลในความหมายของภาครัฐ เอกชน และประชาชน : กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน "หินกรูด"ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
2518บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มัลลิกา เรืองระพี
2544ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย : รายงานผลการวิจัยจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
2548ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม-
2551ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทเรียงความเรื่อง "พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง "พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"-
2553ฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหม่ : ศึกษากรณีสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดสายชล ปัญญชิต