Browsing by Subject ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 17 to 36 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2448ชลดา โกพัฒตา
2550ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2547นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2544นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2528บทบาทของทุนการเงินต่างประเทศในการครอบงำโครงสร้างเศรษฐกิจไทยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ : ข้อสังเกตบางประการเพชร ธำมะรงค์
2532บทวิพากษ์ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองรัฐบาลชาติชายทรงฤทธิ์ โพนเงิน
2520ปัญหาเศรษฐกิจของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2468-2477)มยุรี นกยูงทอง
2560ปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีในประเทศไทยณัฐฐา สุภกิจพาณิชกุล
2540ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับ 5 ประเทศสมาชิกในกลุ่มคณาธิป สุขเจริญ
2548ผลกระทบของการโยกย้ายสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทยธานี เรียงวงษ์
2555ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทยชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์
2557ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารพัชรินทร์ รักสัตย์
2542ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ปไชยยง รัตนอังกูร
2548ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม-
2551ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทเรียงความเรื่อง "พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง "พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"-
2536ผลของการเจรจาแกตต์ในการลดหรือยกเลิกการช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรตามร่างข้อตกลง Draft Final Act ของเลขาธิการแกตต์ที่มีต่อ กฎหมายเศรษฐกิจของไทยในด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรนิวัฒน์ โทรวัฒนา
2540ผลของเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติที่มีต่อการออม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 1975-1996ธิดารัตน์ โชคสุชาติ
2540พฤติกรรมความต้องการถือเงินโดยมีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลมานพ ครุพงศ์
2549พัฒนาการของรูปแบบในการขูดรีดส่วนเกินของรัฐไทยณฐพล พราหมโณมัย
2538พืชเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชุมชนลาวครั่ง : ศึกษากรณีบ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวรณัย พงศาชลากร