Browsing by Subject ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 46 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับ 5 ประเทศสมาชิกในกลุ่มคณาธิป สุขเจริญ
2548ผลกระทบของการโยกย้ายสินเชื่อระหว่างภาคการผลิตต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจของไทยธานี เรียงวงษ์
2555ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่อความเปราะบางของธนาคารพาณิชย์ไทยชเนศ ศรัณย์ชาตินนท์
2557ผลกระทบของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตกต่อการกระจายรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหารพัชรินทร์ รักสัตย์
2542ผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจต่อธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ปไชยยง รัตนอังกูร
2548ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม-
2551ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2551 ประเภทเรียงความเรื่อง "พระบรมรูปทรงม้า : ความสามัคคีของปวงประชา สู่การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง "พลังแห่งปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"-
2536ผลของการเจรจาแกตต์ในการลดหรือยกเลิกการช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตรตามร่างข้อตกลง Draft Final Act ของเลขาธิการแกตต์ที่มีต่อ กฎหมายเศรษฐกิจของไทยในด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรนิวัฒน์ โทรวัฒนา
2540ผลของเงินทุนไหลเข้าจากต่างชาติที่มีต่อการออม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปี 1975-1996ธิดารัตน์ โชคสุชาติ
2540พฤติกรรมความต้องการถือเงินโดยมีการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลมานพ ครุพงศ์
2549พัฒนาการของรูปแบบในการขูดรีดส่วนเกินของรัฐไทยณฐพล พราหมโณมัย
2538พืชเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในชุมชนลาวครั่ง : ศึกษากรณีบ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีวรณัย พงศาชลากร
2543วิกฤตเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากกรุงเทพมหานครสุธรรม นันทมงคลชัย
2517สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองอุบล จิระสวัสดิ์
2545สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในประเทศและทุนเอกชนต่างประเทศนินนาท สินไชย
2528เศรษฐกิจไทยพังเพราะวิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2553เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)พีระ ตั้งธรรมรักษ์
2539แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสินีนาฎ เวชแพทย์
2553แรงงานนอกระบบ...เสาหลักเศรษฐกิจไทยสมภูมิ แสวงกุล
2525โครงสร้างการกระจายรายได้ของระบบเศรษฐกิจไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม