Browsing by Subject ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 37 to 46 of 46 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2543วิกฤตเศรษฐกิจ : ผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากกรุงเทพมหานครสุธรรม นันทมงคลชัย
2517สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองอุบล จิระสวัสดิ์
2545สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในประเทศและทุนเอกชนต่างประเทศนินนาท สินไชย
2528เศรษฐกิจไทยพังเพราะวิกฤตการณ์ทุนนิยมโลกหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาสุธี ประศาสน์เศรษฐ
2553เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์กับเศรษฐกิจไทย : การศีกษาเชิงประจักษ์ (1975-2005)พีระ ตั้งธรรมรักษ์
2539แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสินีนาฎ เวชแพทย์
2553แรงงานนอกระบบ...เสาหลักเศรษฐกิจไทยสมภูมิ แสวงกุล
2525โครงสร้างการกระจายรายได้ของระบบเศรษฐกิจไทยเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
2545โจรในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางยุคการปฏิรูปการปกครอง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพีรศักดิ์ ชัยได้สุข
2552โลกาภิวัฒน์ และการกระจายรายได้ในประเทศไทยนับเนื่อง บุนนาค