Browsing by Subject ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015EFFECTS OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ON ECONOMY AND LABOR MARKET: THE CASE OF THAILANDAutsawin Suttiwichienchot
2015Fund Flows and Asset Allocation Behavior of Mutual Fund InvestorsBhutorn Sukwanitch
2008The role of social security on economic growth in ThailandTeeJay Jarusumpunchit
2014A STUDY OF THAILAND’S POLICY ON DEVELOPMENT COOPERATION WITH LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC DURING 1991 – 2006Wilasinee Sittisomboon
2542การบริหารงานก่อสร้างในภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุ่งโรจน์ สิงหถนัดกิจ
2552การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อโดยวิธีเบย์เซียนเวกเตอร์ออโตรีเกรสชั่น เพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ระบบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อจรรยพร เรืองประดิษฐ์
2544การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงสมศรี จินะวงษ์
2544การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อเศรษฐกิจไทยดนุพล อริยสัจจากร
2549การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์
2535การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์; นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์; จินตนา วิทยุ
2538การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2พินิจ ลาภธนานนท์; อรัญญา แวอาลี
2547การส่งผ่านของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากประเทศไทย ไปประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียนบพงศ์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์, 2522-
2549การเติบโตของกลุ่มทุนเยาวราชในพัฒนาการเศรษฐกิจและการเมืองไทยวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ
2546การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทยในแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเชิงพลวัตบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
2543การใช้โทษทางอาญากำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคภูมิ ปัณฑรางกูร
2520คลองกับระบบเศรษฐกิจของไทย (พ.ศ. 2367-2453)กิตติ ตันไทย
2533ทาสกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325 - 2448ชลดา โกพัฒตา
2550ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเศรฐกิจของจังหวัดในประเทศไทยวิลาวัลย์ ดำจุติ
2547นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จจพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2544นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว : รายงานผลการวิจัยวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์