Browsing by Subject Academic achievement

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 40 to 59 of 126 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมทางบ้านต่างกันสมฤดี คันธา
2530การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนซ่อมเสริมโดยเพื่อน และกลุ่มที่เรียนซ่อมเสริมด้วยตนเองโดยใช้สื่อประสมมัณฑนา บุญจันทร์
2532การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัยชุดวิชา "มนุษย์กับสังคม" ของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางไกล ระหว่างวิธีการเรียนโดยใช้เทปเสียงเสริมเอกสารการสอนและเทปเสียงประกอบเอกสารโสตทัศน์วิระชัย ตั้งสกุล
2516การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษแบบโครงสร้าง กับแบบสถานการณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแม้นมาศ ลีลสัตยกุล
2515การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนเลขคณิตระหว่างนักเรียนรอบเช้า และรอบบ่ายในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลกรุงเทพพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น
2531การเลือกใช้พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยในการแก้ปัญหาวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับสูง ปานกลาง และต่ำสมโพชน์ แก้วถาวร
2541การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ
2515ความคิดสร้างสรรค์และสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พงษ์ชัย พัฒนผลไพบูลย์
2557ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับเกียรติพงษ์ นิรันดร; ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม; วัฒนา อุ่นพาณิชย์
2551ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรีสรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ
2517ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่สาม โรงเรียนเพาะช่างมาลินี เหมะธุลินทร์
2531ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 12สุชาติ เจริญนิตย์
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติที่พูดภาษาอังกฤษ และสัมฤทธิผลในการอ่านภาษาอังกฤษปรียา อุนรัตน์
2510ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาไพฑูรย์ บุณยะเวศ
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองกับความสำเร็จทางวิชาการของนักศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ใช้วิธีเรียนแบบทางไกลชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา
2531ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เขตการศึกษา 11วราภรณ์ ศิลปพงษ์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับความวิตกกังวลทั่วไปและความวิตกกังวลในการสอบคมกฤช มามะเริง
2513ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับแบบการใช้ความคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ็ญพิไล จิรอิทธิวรรณา
2516ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.ศ.3 ในจังหวัดชัยนาทกรองแก้ว ไชยกุล
2539ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง และต่ำในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสมชาย อบรม