Browsing by Subject Computer software -- Development

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 49 to 68 of 89 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การวัดขนาดของเว็บเซอร์วิซโดยอิงการกำกับความหมายณัฐธิดา มุจลินทโมลี
2556การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกรณีทดสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสุรศักดิ์ เพ็ชรมณี
2554การศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัดความถูกต้องเชิงตำแหน่งของข้อมูลเส้นภูมิศาสตร์นลินี พรหมสาขา ณ สกลนคร
2555การสร้างกรณีทดสอบแบบบูรณาการจากแผนภาพส่วนประกอบวรรณธร เพิ่มพูนขันติสุข
2556การสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากแผนภาพยูเอ็มแอล สำหรับการทดสอบระดับบูรณาการวีวิกา เชาวณาพรรณ์
2550การสร้างแบบจำลองต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โดยวิธีการจำลองภูมิ นวลจันทร์
2556การสร้างแผนภาพลำดับด้วยเทคโนโลยีการแปลงตัวแบบพจนา แซวประโคน
2551การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในโรงงานเครื่องหนังปัญญดา ฤกษ์มังกร
2540การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย
2550การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสผ่านแบบรูปภาพโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบคำถามท้าทาย-ตอบสนองยุวัฒน์ เชื้อสาธุชน
2551การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันตัวของศาลยุติธรรมชินพล จงเจริญประเสริฐ
2550การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพคลาส แผนภาพซีเควนซ์ และแผนภาพสเตทชาร์ทกนิษฐา บุญคุ้ม
2556การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกันธนาภรณ์ กังพานิชกุล
2553การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์
2556การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการค่าความพยายามในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นวชิรา สุขสวัสดิ์
2549การเปรียบเทียบเทคนิคการอ่านซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบเอกสารแสดงการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยวิธีการเชิงวัตถุอุมาพร นิลเอวะ
2556การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บสำหรับผู้พิการทางสายตาปรียานุช ทองประกอบ
2555การเรียนรู้การประเมินความต้องการจากผู้เชี่ยวชาญด้วยข่ายงานประสาทเพื่ออนุมานคุณค่าความต้องการพีรภัทร ศิลปบรรเลง
2557การเลือกการทดสอบเชิงถดถอยแบบปลอดภัยจากแผนภาพลำดับวรินทร์ ทัพพงษ์
2550การแปลงแผนภาพยูเอ็มแอลเป็นรหัสต้นฉบับภาษาซีชาร์ป โดยอัตโนมัติ : กรณีศึกษาการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลหุ้นเรียลไทม์ประพนธ์ อัศวภาณุวัฒน์