Browsing by Subject English language -- Writing

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 20 of 20 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนแบบเน้นกระบวนการและผลงาน ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิลาสินี พลอยเลื่อมแสง
2534การเปรียบเทียบกระบวนการเขียนภาษาอังกฤษตามการรับรู้ของนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสูงและต่ำในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครสุพรรณี ลือเกียรติไพศาล
2533การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แบบแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการตรวจงานเขียนด้วยวิธีชี้แนะโดยตรง และวิธีชี้แนะทางอ้อมวิชชุดา สุธีสร
2534การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการเล่าเรื่อง และกลุ่มที่ฝึกอ่านด้วยการเขียนเรื่องสุณีย์ สิงห์ประไพ
2539ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง และต่ำในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครสมชาย อบรม
2552ผลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน : การวิเคราะห์อภิมานข้ามวัฒนธรรมอภิชาติ คำบุญเรือง
2539ผลของการสอนโครงสร้างข้อความที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครสุเมธ ลออศรีสกุลไชย
2532ระดับความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศิริพร พัวพันธ์