Browsing by Subject Information behavior

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 28 to 38 of 38 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2548บทบาทของเสิร์ชเอนจินที่มีบริการสืบค้นด้วยภาษาไทยในการคัดเลือกเนื้อหาพิมลพรรณ ไชยนันท์
2552ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครจารุวรรณ พึ่งชัยชาญ
2556ผลของการใช้ไวรัลวิดีโอในการโฆษณาสินค้ากัลยกร ฝูงวานิช
2555พฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครศรี จากผา
2556รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภคสูงอายุชนัญญา เภกะนันทน์
2556รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพฐิติพร ปิยะพงษ์กุล
2556รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของผู้หญิงโสดในกรุงเทพมหานครธนิณี บัณฑิตวัฒนาวงศ์
2539ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการลงทุนกับพฤติกรรม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและการให้ความสำคัญ ในเรื่ององค์ประกอบทางการสื่อสารของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวินิตา สุริหาร
2560อารมณ์ในพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ปกครองเด็กออทิสติกตามแบบเซ้นส์เมกกิ้งของเดอร์วินพรยุภา สิงห์สา
2556อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยงนิยะนันท์ สำเภาเงิน
2556อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเชิงประสาทวิทยาต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทคาเฟ่ขนมหวานสุวัจพงษ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์