Browsing by Subject Information behavior

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กระบวนการและเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการจัดการสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัชรา บุรีศรี
2556กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็วนลินมาส เหล่าวิวัฒน์
2556การชมรายการโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทยอรนิภา ติ้นยะเสน
2555การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองวนัสนันท์ ร่มโพธิ์
2549การถ่ายทอดอุดมการณ์คาทอลิกผ่านสื่อมวลชนคาทอลิกอำนวย ฤทัยคงถาวร
2556การรับสารนิเทศของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีชลลดา เกตวัลห์
2549การวิเคราะห์การอ้างถึงวารสารในบทความวิจัยของนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มนชนก ณ พัทลุง
2556การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภคสุวคนธ์ เจียรณัย
2551การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในรายการโทรทัศน์การศึกษาเชิงโต้ตอบของเยาวชนในกรุงเทพมหานครสุรีย์พร บุญสมภาร
2556การออกแบบเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าสะดวกซื้อเพื่อผู้บริโภคสูงอายุวัชราธร เพ็ญศศิธร
2559การเปิดรับ ความพึงพอใจต่อข่าวสารความเสี่ยงภัยพิบัติ และการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงานบริษัทไทยและญี่ปุ่นศิริมาส บุญถนอม
2557การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ยง และความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคนราทิพย์ ณ ระนอง
2556การเปิดรับข่าวสาร ความผูกพัน และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจปิยะฉัตร พรหมมา
2551การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครโชติกา ตั้งบุญเติม
2551การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบุคลากรบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครสิรินันท์ บินรอซา
2551การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่เที่ยวกลางคืนของนักเทียวเบญญาดา ศัลยพงษ์
2560การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการชม และความต้องการชมละครโทรทัศน์ไทยของผู้ชมชาวเมียนมาในนครย่างกุ้งกมลรัตน์ กิจรุ่งไพศาล
2556การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์ และพฤติกรรมการใช้บริการสายการบินสัญชาติไทยทิตา กนิษฐานนท์
2558การเปิดรับสื่อ ความผูกพันต่อเทรด คาแรคเตอร์ และความภักดีต่อตราสินค้ารุ่งโรจน์ รุ่งวิมลสิน
2550การแสวงหาข่าวสาร ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสุภาพร ครุสารพิศิฐ