Browsing by Subject Memory

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
1980The effect of modifier positions upon perception and short-term memorySomchai Dhammanungune
2007Impact of post-training REM sleep deprivation on retention of pavlovian trace and contextual fear memory in ratsNarun Pornpattananangkul
2530การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนของการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ กับกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกบทเรียนวุฒิชัย ศรีวสุธากุล
2554ความสามารถในการจำและการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามของเด็กปกติ เปรียบเทียบกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสินีนาถ เศวตสุพร
2558ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังกาญจนา เสวิคาร
2517ผลของการเฉลยข้อสอบที่มีต่อความจำมาลี นันทสาร
2557ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อความจำของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีการรู้คิดบกพร่องปิ่นมณี สุวรรณโมสิ