Browsing by Subject Organizational commitment

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 13 to 32 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานราชการนภาดา อุดมชัยรัตน์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันกับองค์การ การทำหน้าที่พลเมืองในองค์การกับความตั้งใจในการลาออกจากงานนันทพร สุขสถิตย์; เสาวณีย์ วงค์สวัสดิ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ โดยมีความเข้มแข็งอดทนเป็นตัวแปรกำกับธัญญภรณ์ อรรณพ ณ อยุธยา; นันทนัช ทองอุปการ; ไพสิฐ คานทองดี
2550ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ความผูกพันในวิชาชีพกับความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครพัฒราภรณ์ กล้าหาญ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ความสอดคล้องระหว่างการรับรู้ความต้องการของบทบาทในงานและมโนทัศน์แห่งตน และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยมีสุขภาวะองค์รวมเป็นตัวแปรส่งผ่านณฐวรรณ โอศาสตร์; วาทินี แน่นชารี; อรณี ดอนอ่อนเบ้า
2557ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบจริงแท้และความผูกพันในองค์กรของพนักงานณัฐพล ชัยกิตติพรเสิศ; ณิชาภัทร ศรีวะรมย์; นรินทร ขอนจะโปะ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ขนาดโรงพยาบาล ปัจจัยด้านองค์การ การปฏิบัติงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้อรุณรัตน์ วิเศษสิงห์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการทำงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคใต้อมรรัตน์ แก้วทวี
2559ความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแห่งหนึ่งณิชารีย์ แก้วไชยษา
2558คุณภาพชีวิตการทำงานกับการรักษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรต่างวัย: กรณีศึกษาบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพลอยบุษรา บุญญาพิทักษ์
2558ต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีต่อความเหนื่อยหน่ายในการทำงานและความตั้งใจในการลาออกจากงานโดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่านชโลทร คำทอง; ณัฐชา เดวี; เมธินี บุญมั่น
2555บทบาทของความเชื่อประสิทธิภาพรวมกลุ่ม และในตนที่เป็นตัวแปรส่งผ่านระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของครู:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับเสาวรส ยิ่งวรรณะ
2558รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจนเนอเรชันเอ็กซ์และเจนเนอเรชันวายญาดา สามารถ
2553อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความผูกใจมั่นในองค์การ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อ : กรณีศึกษาบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัดชมภูนุช มุททารัตน์; อดิศร ศักดิ์สูง
2557อิทธิพลของความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความท้าทายในงาน และความมั่นคงในการทำงาน ต่อความผูกพันในองค์การ : เปรียบเทียบเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายนวินา ปิติพรวิวัฒน์; ปวริศา สุขคำมี; ภัทรานิษฐ์ จิตตวรวานิช
2556อิทธิพลของความเป็นส่วนหนึ่งในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันกับองค์การต่อความตั้งใจลาออกสลักจิต ตันติบุญทวีวัฒน์
2556อิทธิพลของรูปแบบความผูกพันต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานรัตนพรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์; สิริกาญจน์ จิตลดาพร; อารดี เจริญยิ่งวัฒนา
2556อิทธิพลของแรงจูงใจในกิจกรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การต่อความตั้งใจลาออก โดยมีความผูกพันกับองค์การเป็นตัวแปรส่งผ่านธนา จินดาโชตินันท์
2555อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความผูกใจมั่นในงานโดยมีทุนทางจิตวิทยาเป็นตัวแปรส่งผ่านสิริพร ทรัพยะประภา
2555อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านผดารัช สีดา